- 26 - delict was geperpetreert", werd de magistraat van Axel vriendelijk maar dringend verzocht, Elskens zo spoedig mogelijk op te halen om hem in Axel te straffen. "Vermoedelijkwas men erg blij, ontdekt te hebben, dat Elskenszijn laatste diefstal in Axel had gepleegd, omdat hierdoor de kosten van executie voor rekening van Axel kwamen. De magistraat van Axel stelde voor, in Terneuzen te komën onderhandelen. Hierbij werd overeengekomen, dat Axel 2/3 en Terneuzen 1/3 van de kosten der ex ecutie zouden betalen. In de "extra ordinaire gecombineerde crimine-ele vierschaar binnen Neusen" van 16 december 1?89 werd het volgende beslotens "Is na rijpe deliberatie goedgevonden en verstaan, den gedetineerden Pieter Elskens te condemineeren om strenge lijk ten bloede te worden gegeeselt en ver volgens gebrandmerkt met het brandmerk deser steede. Voors zijn leven lang geduijpende gebannen uijt de se steeden en ambagten en de landen van de geenerali- teijt, met condemnatie in de kosten en mitsen.van de justitie. Welke sententie aan hem is ft mogelijk aan staande Maandag eerstkomende zal worden ter executie geleijt. Zijnde van dit alles den heer luitenant bail- liuw kennisse gegeven, den welke verklaarde zig met dit alles te confirmeeren. Andries Douwe was nog diender der Justitie, toen Terneuzen op 23 October 1794- door de Fransen werd bezet. Met de komst der Fransep veranderde de instelling der politie als zoveel andere vaderlandse zaken op zijn Frans. Daarover zullen we het hier niet meer hebben. We willen slechts nog noteren, dat; van deze tijd af het woord "veldwachter" gebruikt wordt. TERNEUZEN P.J. BAERT - 2? - ZUID BE VEL AND SE BROEKKNOPEN 'In deze artikelen willen we enige Zuidbevelandse broekknopen afbeelden en beschrijven uit eigen verza meling tenzij anders wordt vermeld. Het is dus niet onze bedoeling, een overzicht te geven van wat er ooit hier aan broekknopen is geweest; hoogstens kan onze artikelenreeks iemand aanleiding geven tot nader en conpleter onderzoek. Afbeelding 1 is een knoop van geslagen geelkoper, plat model, met vooral aan de achterzijde nog duidelijk sporen, die er op wijzen, dat dë knoop verzilverd was. De knoop werd gevonden in de Nieuw Vreeland Polder bij het spitten,- omstreeks 1938 (Kwadendamme De spreuk: CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT (^eendracht doet kleine zaken groeien) is de wapenspreuk van de Zeven Provinciën (thans nog zo in België). Vermoedelijke datering? ca 1/00. Spreuk, pareIrand en rand doeh wel iets aan een munt ^0 o 00 o o/

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 15