24 - DE POLITIE DER GEMEENTE TERNEUZEN (Vervolg van blz. 13) In verschillende notulen wordqn diefstallen behan deld, doch het zijn teveel gevallen om alle te note ren. Aan het hierna omschreven geval is aandacht besteed, omdat hefc ons enig inzicht geeft op de wijze van bewaring der gearresteerde en de straf. Op 1? november 1789 berichtte de Axelse Magistraat aan die van Terneuzen dat aldaar een zekere Pieter Elskens op de gij zeikamer was ingesloten wegens "door hem gepleegde dief te11 van een mollebordketting en enig ander ijzerwerk. Volgens dit schrijven zouden deze voorwerpen gestolen zijn bij "Jan Wensch" woon achtig "-onder de Judicatuure van Neusen". De heer Luitenant Bailliu Js. de Losanne werd opge dragen, genoemde Pieter Elskens op te halen en naar Terneuzen te brengen, daarbij geholpen door de" die- naeren der Justitie Andries Douwe uit Terneuzen en Martinus Wilhelm uit Hoek. Aan deze opdracht werd onmiddellijk voldaan hetgeen blijkt uit de hierna vol gende magistraatsnotulen van 18 november 1789s "Ingevolge onse resolutie en aanschrijven van huijden morgen soo aan den heer luitenant bolïiuw Js. de Lo sanne als aan de magestraat tot Axel agtervolgens - onse notulen daarvan hiervoren geinsereert is eerst!- genoemde heer;; hl hier ter vergp dering verscheenen met zig brengendb den bewust en delinquent, waarop provi sioneel is geresolveert om den selven eerst te stel len in de ligte muijte, egter bij nadere ove'rweginge goedgevonden van den.s elven ter beter bewaring© in piaats van in de ligte muijte den selven in detentie te stellen in de donkere muijte, waarop door den heer bailliuw Js. de Losanne aan den Sipier Andries Douwe ernstig gelast en aanbevolen den gedetineerden ge trouw te bewaren en goed toesigt op hem te ouden dat hij niet ontsnapte en dit alles tot nadere dispositie'.* Pieter Elskens werd hierna verschillende keren ge hoord, waarbij wij in de notulen van 23'november het volgende lezen; - 23 - "Is verder den gedetineerden Pieter Elskens.boven ge- bragt en op interogatoijre gehoord en na gemelde ver hoor door den voorschreven heer Lt.. Bailliuw aan de vergadopinge versogt om den gemelden gedetineerden niet aileen wederom in de donkere muijte in besloten egtenisse te mogen stelien, maar ter betere bewaringe hem aan een ijseren ketting om sijn midden te mogen Vast sluijten, De magistraatsnotulen van 30 november geven het vol gende weer; "Den heere iuitenant bailliuw Js. de Losanne ter.ver- gaderinge verscheenen, is vervolgens den crqmineelen gedetineerden Pieter Elskens ten derden maale op inter- ogatorien gehoord, waarvan de responsiven zijn gedepo neerd in margina van ijder artijkel, en alsoo den selven drie onderscheijden diefstallen bij hem gepleegt opnieuw heeft beleden, welke met voorgaande vergeleken,. het haar agtbare voorkomt den selven met geen mogelijkheijd de justitie ontgaan kan, maar ten minsten op een stren ge geeselinge en een brandmerk staat uijt te loop en, en wij geen conventie met eenig regter van den scherpen swaarde hebben om alhier in zulken gevalle de executie te komen doen, Soo is goedgevonden en den griffier in laste gegeven om aan den heer Jan Coenraad Duurink, regter van den scheipen swaarde tot Middelburg in Zee land, per missive te schriven en aan zijn WelEdelge strenge te versoeken of hij in zijn qualiteijt als regter van den scheden swaarde de executie daarvan wel bij ons soude wiiien komen, verrigten, en hoeveel hij wel voor een strenge geeseling met. een brandmerk met zijn Ed. facatie reijs en teerkosten wel soude moeten hebben, met versoek om wegens de geringheijd onser steedelijke finfip.tien het een met het andere soo mediocre te willen stellen als eenigsins doendelijk is." Bij het voortgezette onderzoek kwam vast te staan, .dat Pieter Elskqns meer diefstallen op zijn geweten had, waarvan de laatste was gepleegd bij Cornelis de Regt onder Axel. Daar volgens de "CÓÜstuijme locaal de ex ecutie of strafoefeninge over delicten behoorde te worden geexecuteert ter plaatse alwaar het laatste

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 14