- 22 - van der Groe, vooral aan de l8_e. eeuw dus..' ïk noemde .zo pas reeds dé' geaardheid van veel Zeen wen als mede-oorzaak voor de. puriteinse verkleuring van hét Calvinisme. Die, geaardheid schijnt te neigen .naar mysticisme. Vandaar zal het dan.ook komen, dat Sp.inozistischr-(dus pantheïstisch) geïnfecteerde.pre dikers als .-Bóntiaan van Bat tem .en Buytendijk veel v aanhang, verwierven. - Het; conventikel-Christendom bleef doorleven tot in de 19e eeüy-enhot zijn-eer moet gezegd, dat het het Calvinisme be té rheh-ft overgeleverd aan de nieuwe" tijd dan de officiële -kerk.' Bij de stillen in den .1 an. de sloot de herleving der 'Gérefornieerde. beweging, zich uitend 'in Afscheiding;'"binnenkerkelijke actie vóór Kerk-héTstélhéh Dole;antie, waan. Niet-...alle stil len gingen meés .-- -^ Toen; Dsv Buddihgh," -DS-. 'Vari' :.Dijké, 'Ds. Bakker in de 'tijd der Afscheiding; -en- kort--.daarna, in Zéeland op tradenlag 'óp hun:p;ré-diking "geheel en al het stem pelvan die ^stiëk'-gètinté piëtistische "vroomheid "uit de l?e en vooral -de 18e "eeuw.'1 En dat stempel bleef de prediking-dragen'iihde gemeenten gevormd uit hun geesteskinderen, -de "Gereformeerde Gemeen- t en,, we Ike r1 édenge ?/o 'onlijkho e wei te n onre cht e genoemd worden- Öud4Gereformeerden.! Ik moet het"h-ierbil,laten.,'.-Al heeft Zeeland geen', "leidende positie -bekleed, -.tpch ik ah"" dih'-gezegd wor den, en ik hoop dat het uit'-'d'it artikel gebleken is dat onze vaderen krachtig hébben'meegewerktaan de versterking van het echt.,nationale léven; het leven waarvan oorsprong, kracht en .doel,' alzó.,v.erieden, heden en toekomst, zijn"uitgedrukt in de leus: God," Nederland en Oranje. r - w. En .wij, Zeeuwen. Van heden,'-- dragen die leus nog steeds in onshart en blijven' haai trouw,ook. in, peen juist, in -onze -wankel end e'.'wereld. 'KOUDEKERKS: lï.HENDRIK&E SINOUTSKERKE nabij Goes (naar een foto) In de kerk stonden op het gewelf beelden géschilderd van een tiental heiligen. Die waren er in 1824- nog op te zien (De provincie Zeeland, door J. de Kenter en J. Ab Utrecht Dresselhuis, 1824-, blz. 256). Door voortdurende ontvolking van De Poel kon de kerk niet onderhouden worden. Wegens gevaarlijke bouwval ligheid werd ze gesloopt in 1906. KW. DE B.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 13