- 20 - als een bijzondere heilige gegolden, .Hoe wilt.IJ an dere het veelvuldig voorkomen van de naam Wiileboord, Willeboordse verklaren? En hield mêh vroeger ook niet -op.,7 november ommegangen door geheel Walcheren met relikwieën.van deze heilige?) Als 2e punt noem ik het protestantse Christendom. Op Walcheren "en in Zierikzée was de .Lutherse Hervor ming al gauw ingeburgerd door de. nabijheid van Ant werpen, een uitstralingspunt van de "nijéléere;r, en ook de Zeeuwen startten martel aar sbloed. (De Wedef- dóbperij -overmeesterde hier vele zielen-,.en deed huis en land, zelfs- vrouwen en kinderen verlaten, om -na'ar het nieuwe Si on, naar Munster te trekken). Doch het 'Calvinisme ire'eg .daarna toch de overhand. En -weer zal ft-"Zuid-Nederland gevreest zijn,, dat ons die'gave schonk. Afdoende'bewijzen kan ik daarvoor niet geven. We wete.n echter, dat het gereformeerd protestantisme eerder in Zuid- dan in Noord-Neder land opbloeide en dat Antwerpen er een belangrijke kweekplaats van was. Zal dan de Schelde het niet gebracht hebben naar'Zèeland? Ik kan hier .wijzen op de hagepreken, een Calvinis- tisch verschijnsel.' Hét "is niet waar, dat ze ft eerst in Holland-z-ijn gehouden:- Walcheren ging reeds ter." preek- -op J>0. jpni 1^66 in de duinen van Dishoek bij Koudekerk©.,;. En de beeldenstorm, - 14 augustus begon nen -in .•West-Yl'aanderen, was- een week later* reeds over de Schelde, getrokken. - Yiaam.se -immigranten hebben aan het eind der 16e eeuw het Calvinisme versterkt. .Onde.r de Walcherse predikanten kwamen veel Zuidnederlanders .voor. Geen wonder, .dat de Zeeuwse kerken geen kieine ar beid verrichtten in onze gereformeerde wijngaard. Herman Faukelius, predikant te Middelburg, opstel Ier van het Kort Begrip, Bucer van Yeere, Udemans van Zierlkzee, waren gezaghebbende mannen, op de Dordtse synode van 1618/1619? Udemans was zelfs onde r-v oorzitter. "Ais ;3e. punt wijs ik op de verkleuring van het Cal- - 21 - vinisme. Het werd meer puriteins d.w. z. meer prak tisch en bevindelijk; onder Engelse invloed (ofschoon de geaardheid van veel Zeeuwen ook meewerkte). Er zijn te Middelburg twee gemeenten van puriteinse bal lingen uit Engeland geweest (onder de predikanten Browne en Cartwright). Ook*'hadden de Teellincks, pre dikanten te Middelburg, -en':Ds. van Hille van Haam stede onder de puriteinen in Engeland vertoefd, Van daar dat Zeeland het hoofdkwartier, is geweest van de z.g. nadere, reformatie, een poging "bin hetjilevén in overeenstemming te brengen .met.'dö irléer.lder 'Dordts.che Synode. Ook ds. Koelman en van' Lp&ënstéijii van Siuis ïiQorden tót de .leiders dezer actie. Ze is.'niet ge slaagd, ook niet In Zeeland'.:. - "Meer nog dan elders werd de'kerk hier niet. alleen onder toezicht maar zélfs' onder bedwang Van'de. over heden gehouden, In hooge mat.e was zij onderdanig en de re gee ring stak zich'in alle kerkelijke: zaken.*11'En die regering werkte de nadere reformatie tegen., loch zijn er nu nog resultaten van te zien, vooral bij wat we de "zwarerichtingen in het kerkelijk leven-noemen: zéér staenge 'zondagsviering, vaak meer letten op de subjec tieve bevindingen in het 'hart dan op' de objectieve beloften van het Evangelie. Het ieven werd dus niet over de gehele linie op hoger pi an gebracht?. Ook voor Zeeland is de goüden eeuw op godsdienstig-zedelijk gebied waarlijk niet glanzend van zuiverheid geweest J Men'heeft nog verwachting .gehad .van De Labadie ,.":'die in.- 166è uit Frankpdjk naarMiddel burg we rd -be r oep enDoch bijhee.f f mi ssohien mée f -! kwaad dan goed' gedaan. In^elk-geval s -door. zijn. zieke lijke mystiek/ door zijn minachtingvan-kerk. eh-wereld heeft' hij 'hét puriteinse Calvinisme-.;:verder gestuwd in de verkeerde richting. In die verkeerde richting bleef het doorgaan, toen de beweging der nadere reformatie ophield. En.zo gebeur de het, dat men het objectieve (de Schrift, het werk van Christus, de Kerk) steeds meer prijsgaf? dat men zich afkeerde van het natuurlijke leven; dat men zich steeds meer uit de kerk in gezelschappen, conventi- kelen, terugtrok. Denkt a-n de" tijd van Smytegeld en

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 12