- i9 - - 18 - KATIENDIJKE. G: Cattendijk, Cattendijck; S: Cattendijck dial»: Kattendieke. Men zou kunnen denken aan een dijk, opgeworpen uit» de bijzonder zware klei, die men hier 'kattekleipleegt te noemen. Een band met de Heren van Cats liikt ons ongerijmd. r'- cl KRABEENDIJKE. G: CrawendijcK, CrabbenSjrck} S: Crabbeh dijck; dial.: Krabbendieke Het dorp verdronk in 1530, doch herrees spoedig daar na. Vóór 1530 lag het ver van zee; het had tpen niet met krabben en 'kreeften te maken thans wel. Moge lijk heeft de naam te maken met het. krammen van dijken met krammatten (Dé 'Verkouden' m- klinkt als b). Het woord 'krabben' zou familie kunnen zijn van 'kribben' KWADEND AMMES:- Steelij. dial.: Kwêê jndamme,- Kwiddam- me, Kwedamme. Het is nd alniet meer na te gaen, waar de oorspron kelijke, steeds verzakkende dijk lag. in. dit amper vier eeuwen jonge dorpje'.'. De Hattinga's (1747/1748) te kenen op-hun kaart-.de Sigurtsché Dijk..als 'Quajen- damschedijkhoèweldevolksmond ,er: de* Dorpsstraat voor aanwijst (bij het 'weeitje"' Sgrooten noemt het' Stelle (verschreven tot 'Steell'.) Een stelle was een'schor, geschikt' voor'het weiden 1 van schapen; meestal was op'dat schor een 'bergje' met op de tcp een :'pit.voor drinkwater. Nóch in Nisse-Stelle, nóch in Kwadendamme treffen we een bergje, ook niet (meer)in reste. Opgemerkt zij na tuurlijk, dat de naam stelle.-'gehandhaafd moet zijn- gebleven van vóór de afdamming van liet Zw-ake (rond midden. 15e eeuw)t - LODIJCKE. G: Lodycke, Lodijck, Laendyck; S: Lodijck. Dag halverwege Yerseke - Reimerswaal; verdronk in. 1530. Een 'looof 'lode' was in het mnl. een geul in het/buitendijks land. Men zou ook aan de vóórnaam Lo.e Bodewijk kunnen denken. (Wordt vervolgd) KWADENDAMME A* DE B00 ZEELAND IN DE GESCHIEDENIS (Vervolg van blz.10) Zou Vader Cats, de Brouw^rshavenaar van geboorte, niet verschillende Zeeuwse trekken vertonen? Die trek ken dan beïnvloed door het piëtisme (waarover hier- onder) waarmee Cats kennismaakte in Engeland, toen soals hij zelf het zegt "Perkins .evenselfs" nog in het leven was; waarmee hij ook kennismaakte in zijn vriend Ds. Teellinck. Cats is dé degelijke, .de gemoedelijke, de brede, de practischwijze, niet de'pittige en puntige dichter onder onze gouden-eeuwers.: Ik zou naast hem willen noemen' Johan de Brune,, Sr. en Ir.., die ook al lerlei. dingen van hetdagelijkse leven .ter illustrering van practische levenswijsheid gëbhtiiken. Er is in zekere zin misschien wel reden öm van een Zeeuwse letterkunde te spreken in-de gouden peiiw; 'tenminste e.erder dan in de'tijd van. Elizabeth Bekker en Bellamy. 7 Er zullen dus gemeenschap strekken der- Zeeuwen zijn maar zeker is er ook karakterverschil-. En dat Schouwen- Dui.veland met Zee.uwsch Vlaanderen, op landbouwgebied het meest met de tijd mee zijn gegaan', zal, behalve aan meerdere connectie met'-Hplland en Vlaanderen toch ook wel wat liggen aan het-karakter, dat omgekeerd ,111= de loop der tijden weer and,ers .zal zijn geworden-door die reeds iang bestaande meerdere connectieOm U te laten zien, dat het met het Zeeuwse' conservatisme echter, nogai meevalt, wijs ik er tenslotte op, dat hier het- eerst tot stand kwam een-provinciale-organisatie-van de iandbouws de Z.L.M.-is de oudste -1 andbouwvereniging in ons land. - - - - - - Eindelijk moet ik nog, na 't .gehad'te hebben'óver de woonplaats en persoonlijkheid, vertellen over de in vloeden van buiten,' -waarbij wij' denken aan de beschaving en wel vooral aan de godsdienst. Want -.van rechts boe standen en kunst lazen we reeds. Het Christendom kreeg Zeeland uit Engeland, het Room se' Christendom. Willebrord heeft op Walcheren gepre dikt zijn naam leeft nog voort. (Bij heeft hier lang

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 11