- 16 - Onze oudste'bron'was het "Register op de parochiën etc* in de Middeleeuwsche rekeningen van den Utrecht- schen Dom", do.or P.M. Grijpink, 1914, De zerekeningen staan allen in het latijn soms zijn de plaatsnamen pok verlatijnst De vroegste rekening is van 1405; de laatste van t 1570. Verder gebruikten we de kaart, van Christiaan Sgro(o)ten van 1573, in de facsimiié- uitgave van 1961. Grijpihk G 5 Sgrooten-= S. I. Hamen met -dorp of -dorpe; BAARSDORP. Bij G: Baersdorp, Borsdorp, Baesdorp; bij S: Baersdorpe. Er zou de voornaam Bado in kunnen zitten, de klank d scheelt phonetisch niet veel van de r. Ook zou de naam te maken kunnen hebben met de achternaam De Baar, die er tot in het begin van deze eeuw nog voorkwam. De dialectische Uitspraak is 'Bèsdurpe* een 'bès' een baars (vis)* BAKENDORP. G; Bakendorp; Ss Bakendorpe diai. jBêêken- durp. Zou vroeger ook Badikendorp hebben geheten. Dan weer de voornaam. Bado? Heeft de naam uitstaande met diken dijken? Pas-' in de .XVIe eeuw is de toren tot bêêken, (=baken) vervallen. COUDORPE, G: Coudorp, - Goudorpe 5 S: Coudorpe; dial. 2 Koedurpe. De laatste benaming klopte bizonder goed met de toestand vóór de Verkaveling van 1955; een wei- dengebied met schapen en koeien. We zoeken naamsver- wantschap met Coudewerve (verdr. ,bij Yerseke). Coüdorpe werd in der16e en 17e eeuw. geheel verlaten? do bewoners migreerden'vrijwel geheel naar het veiliger gelegen nieuwe dorp Driewegen, waar nóg een dijk ze beter tegen de zee beschermde. LEWEDORP. Het in de volksmond genoemde gehucht De Noord" .Kraaijerb werd in 1929 naar de burgemeester van *s-Heer Arendskerke, dhr. U.E. Lewe van Neyenstein, genoemd. fs-HEER ROELOFSDORP nabij Kloetinge, alleen vermeld door G, o.a. onder de benamingen; Tsereilofsdorp, Tserelsdorp, TserreyersdorpSerynloffsdorp, Strylofts- dorp, StruloftsdorpTserroeloffsdorp, Tselaertsdorp Keuze te over.' Maar wij kunnen het niet terugvinden. - 17 - In 's-Heer Roelofsdorp stond een kapel, gewijd aan de H. Margriet. We zcScen het •dorp' tussen de hoeve "Al- bertinehoeve" en de watertoren, maar dan langs de we- gelingen beoosten-de provinciale weg. We blijven toch nog zitten met de St.Jobskapel bij Kloetinge, die in 1564 In het testament van kanunnik Cornelius Houck, deken en pastoor van Veere, geboren Kloetingenaar, bedacht wordt met "een halff pont was". NIEyWDORP. Na het verlanden yan de Schenge," kwamen in de 17e eeuw (te beginnen in 1612) de polders tot stand van s-Heerenhoek en Nieuwdorp. Tevoren lag er in his torische tijd geen ouder dorp. De opvallende tegenhang, wat betreft religie, met 's-Heerenhoek, treffen we op Zuid-Be vei and (landschappelijk echter ge he ei anders ontstaan) ook aan tussen Hoedekenskerke en Kwadendamme WILHELMINADORPOntstaan in de Wilhelminapolder. De Wiihelminapolder is ingepolderd in- I8O8/I8O9. Ze werd genoemd naar koning Bodewijk Napoleon en heette eerst 'LodewijkspolderLater werd het'Wilhelminapoider1 genoemd naar de gemalin van koning Willem I. WOLF AART SDORP, G: Wolfe rsdorp, Wolf aert sdorp, Wolf- hersdorp, Wo lp har sdorp; S; Wolpersdorp. Was het meest zuidelijk geiegen dorp op het gebied van Westborsseie. Naar welke Wolfert van Borssele het ge noemd is, is niet bekend. Verdronken in 1530. II. Namen met -dijk(e) en -dam(me): -,-r ELLEWOUTSDIJK. G; Elwoutsdijck, Elewoutsdyck, Eliewouts dyck,.,Slskendyck, Ewoutsdyck, Elsdyck, Elswouddijk? Ss Ellewoutsdijck$ dial.: Elsdieke. Zou ouder 'Eliwoldesdikezijn geweest. De voornaam Ewout, Adelbold lijkt er duidelijk in te zitten. Ande ren denken aan de Zeeuwse voornaam Ille (=Aalbrecht) Ook wordt verband gezien met 'Helle™ Helium, waar mee (naar men wil) rond 1000 het waddengebied van Zuid-Holland en Zeeland werd aangeduid. Zomin als men aan een 'woud' hoeft te denken, zomin is juist, aan 'Elfdijk" te denken? dit laatste is het bekende grapje van het gemeentewapen (11 x 11). EVERSDIJK. G: Eversdijck, Eversdelsdijck, Eversdeijdeijck? S: Eversdijck? dial.Eversdiekc. Voornaam Evert is goed terug te vinden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 10