Het kerkgebouw aan de Vogelstraat te Middelburg I.H. Vogel-Wessels Boer 9 scheiden man in oude luister hersteld. Bij een bezoek aan de kerk valt het imposante epitaaf beslist op, maar nog altijd vinden we in de ornamenten tal van verwijzingen naar het devies van Coole: "'t Is al werelds." En daarmee krijgt zelfs de ijdelheid van een epitaaf als dit een zekere bescheidenheid. Noten t. Het bluswater dat in t911 werd gebruikt kwam rechtstreeks uit de havens van Vlissingen. 2. Sinds 2006: Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap eil Monumenten. 3. ScheBlitz is een stad in Beieren, Duitsland. 4. A. Tramper, W. Plas-van Rijsoort, met medewerking van A. Meerman (red.), Zeven eeuwen Sint Jacobskerk, geschiedenis en restauratie (Goes 1998), p. Ó7. 5. Een lichtroze fijnkorrelige marmersoort uit Portugal. 6. Een zwarte marmersoort uit het plaatsje Mazy, nabij Gembloux (Namur, België). 7. Zijn persoonlijk devies is op verschillende wijzen bewaard gebleven. Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen beschikt in zijn collectie over de wandelstok van Jan Lambrechtsz. Coole waar op de zilveren knop naast zijn naam en het jaartal 1615 de tekst "Hier is al werelds, het is al ijdelheid" staat. (Vriendelijke mededeling van de conser vator, mevr. drs. C.E. Hevning.) Op het hier besproken grafmonument bevindt zich een klein ornament waaruit de tekst "Tis al werelds" blijkt, Beide zijn een afgeleide van het beroemde citaat "IJdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid." (Prediker, hoofdstuk r, vers 2). 8. C.P.I. Dommisse, De geschiedenis van de Westpoort Ie Vlissingen en de in een ham torens gevestigde Oudheidskamer, in verhand met de historie der stad (Vlissingen 1903), p. 59-61. 9. P.K. Dommisse, 'De ambachtsheerlijkheid van Oud-Vlissingen en de wording van Nieuw- Vlissingen' In: Archie/ (1910), p. 173. ro. P.K. Dommisse 1910, p. 173. 11. P.K. Dommisse, 'Eenige grafschriften uit de afgebrande St. Jacobskerk te Vlissingen, met archivalische toelichtingen' In: Archief uitge geven door het Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen 1913p. 7. T2. Gemeentearchief Vlissingen, Bibliotheek Van der Os, inv.nr. 2095 Aantekeningen over Vlissingen door F. Nagtglas uit diens aantekeningen over Zeeland, (manuscript), p. T4). t3. Nader onderzoek moet uitwijzen of er een derde dochter is, zoals wordt geopperd in enke le bronnen. De mogelijkheid bestaat dat twee verschillend genoemde dochters Coole één en dezelfde persoon zijn. 14. Zeeuws Archief [in kopie], j.P. Rethaan Maearé, Wapenborden en wapens op tombesmonu menten en grafgesteenten in de kerken van de voor malige provincie Zeeland tot in ijgS aanwezig geweest. Afgetekend en opgenomen voor de opruiming (1798) (manuscript), 5 delen. De huidige Middelburgse wijk 't Zand was tot het einde van de negentiende eeuw een kleine buurtschap die zowel tot de burgerlijke als de kerkelijke ge meente Koudekerke behoorde. Vanwege de toename van het aantal inwoners kreeg 't Zand in 1914 een eigen kerkge bouw voor de hervormden aan de Kerkstraat, nu Vogelstraat, dat tot 1963 als zodanig in gebruik is geweest. Het gebouw heeft daarna verschillende be stemmingen gehad, onder andere als garage. Het ligt in de bedoeling dat er in de toekomst appartementen in worden gebouwd. Het Evangelisatiegebouw Eind negentiende eeuw groeide het aan tal inwoners van t Zand. De afstand tus sen Koudekerke en 't Zand was in die tijd voor zowel de predikant als voor de ingezetenen groot. De hervormde predi kant, ds. L. Hij mans, bemerkte bij huis bezoek dat de inwoners van 't Zand weinig naar de kerk in het dorp Koude kerke gingen waartoe zij kerkelijk be hoorden. Hier wilde Hijmans graag ver andering in aanbrengen. Meermalen had hij over deze kwestie overleg met een Middelburgse collega. Dit resulteerde in 1897 in de oprichting van een zondags school in het lokaal van het voormalig café Even Buiten, gelegen in Vuile Bresje, vlak bij de molen De Onderneming op 't Zand. Bovendien werd in dit lokaal in de winter van i897/'98 een keer per week 's avonds bijbellezing gehouden. Aan de zondagsschool namen ongeveer veertig kinderen deel en de lezingen werden goed bezocht. Hoewel de huur van het lokaal laag was, 75 gulden per jaar, kon dit nauwelijks opgebracht wor den. Hijmans vatte daarom het plan op dat 't Zand een eigen gebouwtje moest hebben. In de zomer van 1897 voerde hij hierover gesprekken met de burge meester van Koudekerke, W. de Bruyn van Melis- en Mariekerke, mevrouw Van Doorn, inwoonster van Koudeker ke, en met de oud-burgemeester van Koudekerke, graaf W.A.van Lynden, die op kasteel Ter Hooge woonde. Bij deze personen vond Hijmans sympathie en geldelijke steun voor zijn plan. I11 januari 1898 richtte hij zich in een schrijven tot de kerkvoogdij waarin hij uiteenzette hoe belangrijk het voor het kerkelijk leven op 't Zand was dat men de be schikking had over een eigen gebouwtje. Zijn vraag was of de kerkvoogdij, als dit gebouw er kwam, het als eigendom wilde aanvaarden en of zij bereid was een som geld ten laste van de kerkelijke gemeente daarvoor op te nemen. De kerkvoogdij wilde in deze kwestie niet zelfstandig beslissen en schoof het door naar een gezamenlijke vergadering van kerkenraad en kerkvoogdij. Na een lange deliberatie werd besloten tot de bouw van een lokaal. De predikant deed de belofte naast de 550 gulden die hij al toegezegd gekregen had, zoveel mogelijk giften in te zamelen. Daartoe werd onder andere een advertentie in de Nieuwe Zondagsbede geplaatst, werden persoonlijke verzoeken gedaan en werd er gecollecteerd. Het resultaat was dat de predikant de kerkvoogdij kon mededelen dat er T.050 gulden beschikbaar was. De kosten voor de bouw waren op circa 1.400 gulden geraamd. De burgemeester beloofde persoonlijk het ontbrekende geld voor te schieten tegen een rente van 3,5 procent. De kerkvoogdij besloot daarop 600 gulden te lenen.' Van timmerman J. de Troye, wonende op t Zand, werd een perceel grond gekocht gelegen in Vuile Bresje.2 De Troye nam aan hier een lokaal te bou wen dat binnenwerks 9,5 meter lang, 6 meter breed en 4 meter hoog was, en tevens negen lange banken te maken. Voor de inrichting werd een "lief bruik baar" serafine-orgel aangekocht. De Evangelische Vereeniging Zeeland schonk een katheder die vroeger in ge bruik was geweest te Aardenburg. Het gevelsteentje met de tekst "De Meester is daar en Hij roept u" (Joh. 11:28) werd door de aannemer De Troye geschon ken. De totale bouwkosten met inrich ting bedroegen ongeveer 1.725 gulden. In aanwezigheid van genodigden en inwoners van 't Zand wijdde ds. Hijmans op Hemelvaartsdag, 19 mei 1898 het Evangelisatiegebouw in. Onderwerp van

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 2007 | | pagina 9