Michiel de Ruyter en een kerk rekening uit 1616/1617 3 tentoonstelling en open dagen voor het publiek. De torenspits verdient op korte termijn aandacht en onderhoud; hierover is overleg met de gemeente Sluis. Tot op heden is er nog discussie met de ge meente Sluis over wie de eigenaar is van het daktorentje. Hervormde kerk, Kats (www.people.zeelandnet.nl/heelgoed/) In 2006 heeft de Plaatselijke Commissie het initiatief genomen tot enkele speci fieke acties gericht op het genereren van middelen voor de behandeling van de binnenzijde van de muren tegen de ge volgen van vochtoptrek, de zogenoemde bladders. Hiervoor werden bedragen ontvangen van de inwoners van Kats en omgeving en kwamen er toezeggingen van sponsors. Inmiddels zijn er voldoende middelen om te kunnen beginnen. Financiën Het resultaat over 2006 van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken komt voor het tweede jaar achtereen, zij het nipt, posi tief uit: 48,— tegenover 235in 2005. Dit overigens na een jarenlange reeks van negatieve exploitatie-uitkomsten. Bij het resultaat 2006 moet worden aangete kend dat de kosten inzake de ondersteu ning van de voluten in de Nieuwe Kerk Zierikzee 36.360,—) apart zijn opgeno men als vermogenstekort en voorlopig in mindering zijn gebracht op de algemene reserve. Aan onderhoud in het kader van de 10- jarige onderhoudsplannen is in 2006 een bedrag besteed van 74.890,- tegenover 73.076,— in 2005. Het niet door subsi die gedekte deel hiervan bedraagt voor 2006 17.000,—. Het balanstotaal van de samengevoegde stichtingen beloopt een bedrag van 338.109,—. Hiervan is 205.286,— aan reserves en voorzieningen aanwezig. De daling ten opzichte van 2005 233.256,—) wordt veroorzaakt door de eerdergenoemde werkzaamheden inzake de kerk in Zierikzee. Het bestuur BEW. ^odelb^ nper "Maar hy diende zich van de hielen zyner schoenen, en brak 'er etlyke leyen mee, om iets te hebben daar hy zich aan hieldt, en quam met behulp zyner ge zwinde leden, armen en be enen, weer gelukkelyk beneeden. Zoo hoogh klom in zyne kindtsheit, en met zoo veel ge- vaars, die in zyne manlyke jaaren, langs de trappen van alle scheepsdiensten, en alle de gevaarlykheden der zee en der vyanden, tot de hooghste zeeampten zoude opklimmen." Zo verwoordt Gerard Brandt, in zijn nog steeds gewaardeerde biografie van Michiel de Ruyter, diens roekeloze klimtocht naar de top van de toren van de Sint Jacobskerk. Ook Brandt ziet natuurlijk de metafoor in het verhaal: De Ruyter, die de maatschappelijke ladder beklimt tot grote hoogte. Hij gaat voor het hoogste en neemt geen genoegen met een klim tot aan de wijzerplaten. Ook de latere biografen Prud'homme van Reine en Blok noemen deze ge schiedenis met de bijbehorende metafoor. Rijst de vraag of dit verhaal werkelijk is gebeurd. Heeft De Ruyter het aange dikt, door op latere leeftijd er nog wat hoogte bij te fantaseren, of was hij als kind werkelijk zo brutaal dat hij de torenspits bedwong? De jonge Michiel zou deze 'stunt' hebben uitgehaald op tienjarige leeftijd. Nu was voor een der gelijke klim toch zeker een steiger nood zakelijk. We kunnen moeilijk aannemen dat De Ruyter tegen de muur is opgelo pen. Voor de aardigheid toch maar eens de kerkelijke rekeningen van de Nederduits gereformeerde gemeente van Vlissingen (lees: de latere hervormde gemeente) uit het rekeningjaar 1616/T7 geraadpleegd. Het rekeningjaar waarin De Ruyter tien werd. Wat blijkt? In dat jaar zijn galerij en toren grondig verbouwd. Een ver bouwing waarbij de toren in de steigers stond. Natuurlijk kan door deze verbouwing niet bewezen worden dat Michiel de Ruyter bovenop de torenspits van de Sint Jacobskerk heeft gestaan, maar onmogelijk is het zeker niet. De voor waarden voor een fikse klim waren in ieder geval aanwezig. Daarom hieronder, met Michiel de Ruyter als katalysator, een analyse van een kerkelijke rekening uit het rekeningjaar 1616/T7. Hierin is ook opgenomen de verbouwing van de galerij en toren van de Sint Jacobskerk in het Vlissingen van de jonge Michiel de Ruyter. Analyse van de rekening Kerkelijke rekeningen zijn bronnen die weinig door (amateur-)historici worden geraadpleegd. In Vlissingen zijn deze rekeningen echter van eminent belang omdat het stadsarchief in 1809 groten deels in vlammen opging. Hierdoor gin gen belangrijke series als stadsresoluties en stadsrekeningen verloren. Het rekeningjaar liep van 1 mei 1616 tot 30 april van het jaar daaropvolgend. De indeling van de rekening was een vast jaarlijks terugkerend patroon. Een regel maat die onze voorouders moeiteloos een paar eeuwen konden volhouden. In de aanhef vertellen de kerkmeesters dat ze de rekening presenteren aan het stadsbestuur van Vlissingen: "Rekeninge bewys ende reliqua die mits desen syn doende ende presenterende aen u eerwaarde heeren burgemeesters ende schepenen der stadt Vlissinghen ofte hare gecommitteerde d' eersamen David Tadts, Jan Veron, Geeraert de Neve ende Pie ter Jasperssen als kerk meesters deser kercken..." Op 11 oktober 1617 werd de rekening "gementioneert ten overstaene van d' heer Geleijn Adriaansen Boerss, burge meester ende Cornells Leijnsen, schepen; mitsgaeders mr. Joos van Laren d' Oude, minister binnen deser stede den xi octo- bris 1617." Gementioneert wil zeggen: voorgelezen, zodat iedereen er kennis van kon nemen. Afhoren werd dit ook wel genoemd. Uiteindelijk tekenden ook nog de predikant Jacobus Hondius en de stadssecretaris Pieter van Hecke. De invloed van de magistraat op een kerk bestuur in de Republiek en dus ook in Vlissingen was groot. Vaak zijn kerken raadsleden terug te vinden als schepen, raad of burgemeester. Bij de verkiezing

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 2007 | | pagina 3