Bouwkundige onderwerpen 15 Nadat in 1966 eindelijk de kerkelijke herindeling plaatsvond waarbij 't Zand deel ging uitmaken van de Middelburgse kerkelijke gemeente, werd het kerkge bouw aan de Kerkstraat verkocht. Het heeft sindsdien verschillende functies gehad, maar het exterieur bleef groten deels behouden. Voorjaar 2007 is het gebouw verkocht aan een architect die de intentie heeft er appartementen in te bouwen. Noten t.Zie voor totstandkoming en bouw van het Evangelisatiegebouw: Zeeuws Archief (za), archieven hervormde gemeente te Koudekerke, inv.nr. 5, 19 mei 1S98; Grootjans, N.H. gemeen te Koudekerke 1583-1983-, F.A. Broeksma, 'Wal cheren in woord en beeld 110. 21', De Wele, 19S3, nr. 3. 2. Gelegen tussen de Breeweg en de Middel- burgseweg, nu Oude Koudekerkseweg, 3. za, arch. hen', gem. Koudekerke, inv.nr. 5, 1 november 1900. 4. 2a, arch, heïv. gem. Koudekerke, inv.nr. 5, 3 juli 1901. 5. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 5, 9 april en 19 mei T9T3. Tot in de Tweede Wereldoorlog heeft men het Avondmaalsservies geleend van de dorpskerk Koudekerke. In 1942 had men geld ingezameld om een eigen Avond- maalsstel aan te schaffen maar toen was er geen te koop. 6. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 5, 31 maart 1914. 7. za, archieven gemeente Koudekerke, toe- gangsnr. 2290, inv.nr. 181. Een van de beeldbepalende elementen in het interieur van voorname oude histori sche gebouwen is het gewelf, vaak pro minent terug te vinden in onze middeleeuwse kerken, maar ook wel in profane bouwwerken als kastelen en raadhuizen. Het leek me daarom zinvol om hieraan in deze rubriek enige extra aandacht te besteden. Wat is een gewelf? De Dikke van Dale omschrijft het gewelf als een "hol gebogen zolde ring", toegelicht met enige voorbeelden. Het gewelf vond in Nederland reeds ten tijde van de romaanse bouwstijl toepassing. Voorbeel- 8. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 5, 23 juni en 3 december 1914. 9. Gemeenteblaadje van de Hervormde Gemeente le Koudekerke, maart 1963. 10. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 133, 1914. Aankoop grond 1.500,—; aannemers gebr. Groenenberg eerste termijn 4.500,— firma Kuyper voor betonwerk 1.500,—; gebr. Groenenberg tweede termijn plus meerwerk j 6.021,firma gebr. Van Bergen voor een torenklok 195,J. Loeff, onkosten aankoop grond 59,47I/2; Baurdoux voor gezegelde aandelen 24,55,—. ha 1915 waren er nog enige onkosten, zoals aanschaf gordijnen bij Boasson 14,72 en nog een post van allerlei bij Boasson van 77,25, schilder Polderman 24,06, en nog twee rekeningen van de gebr. Groenenberg van respectievelijk i64,iS'/a en 105,49. 11. Het laatste aandeel ten laste op de kerk bouw 't Zand is in 1932 afgelost. 12. za, arch. gem. Koudekerke, inv.nr. 181. 4 maart 1914. 13. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. too, 14 december 1925, 1 maart 1926, 13 okto ber 1927. 14. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 100, 21 juni 1928, 27 juni t929 en 19 september 1929. De Bogardzaal was eigendom van de her vormde gemeente Middelburg. 15 za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 100, 26 juli 1935 en Gemeenteblaadje, 1 mei T937- 16. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 6, 3 december 1943. 17. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 6, 11 februari 1944, 7 november 1945; inv.nr. 180, maart 1946. 18. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 101, 20 juni 1946. den daarvan zijn in ons land, nog voorna melijk in het oosten en zuidoosten (Lim burg) te vinden. In de gotiek (1230- t9- za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. roi, november 1948. 20. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 101, 25 juni, 10 juli, 23 september 1947, 28 sep tember 1948. 21. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 101, 28 september 1948. 22. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 101, 25 november 1948. 23. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 182, februari T949. 24. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 103. 25. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 100, 20 juni 1918. 26. Zie noot 16. 27. za, arch. herv. gein. Koudekerke, inv.nr. 100, 3 augustus 1925. 28. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 100, 25 juli 1918, 5 juli, 27 oktober en 9 november 1921. 29 za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 100, 30 december 1921, 21 januari, 16 februari, 27 maart 1922. 30. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. roo, 20 oktober 1933, 17 februari, 14 juni en ro oktober 1934. 31. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 32. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 10127 juni 1952. 33. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 101. 34. za, arch. herv. gem. Koudekerke, inv.nr. 101, 15 september 1949. M. van Doorn 1560) kwam het gewelf, voortbouwend op de wat zware romaanse opzet, tot immens luchtige, gedurfde oplossingen, geheel overeenkomstig de toen heersende tijdgeest met zijn streven om het hemelse en oneindige in de bouwstijl van kerken tot uitdrukking te brengen. Talloze voorbeelden hiervan zijn nog praktisch overal in onze middeleeuwse steden en sommige dorpen te aanschouwen. De basisvorm van het gewelf is het tongewelf, respectievelijk te onderscheiden in het half- cilindeivormige tongewelf en het spilsboogvonnige tongewelf (zie de Gewelven 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 2007 | | pagina 15