Bouwkundige onderwerpen Baksteen uit de veldoven M. van Doorn Iedereen met belangstelling voor historie - en daar horen zeker de lezers van dit bulletin toe zal zich met enige regel maat afvragen hoe men toch aan al die bouwmaterialen kwam die nodig waren om onze oudste stenen bouwwerken, de middeleeuwse kerkgebouwen, ter plekke te krijgen. We zien ze nog overal om ons heen, de veertiende- en vijftiende- eeuwse kerken en torens. Vooral de oneerbiedig gezegd - massale steenklom pen maken daarbij indruk. We zullen in het kort nagaan hoe de toepassing van steen, in Nederland voor namelijk baksteen, ingang vond. In de loop van de twaalfde eeuw gingen de kloosterorden, eerst in het noorden, zich bezighouden met de ontginning van ons land. Voor hun kloosters en kerkge bouwen werd steen toegepast, eerst tuf steen, natuursteen uit de Eifel, maar van wege de moeilijke en kostbare aanvoer- mogelijkheden ging men al vrij snel over tot toepassing van baksteen, gebakken volgens een procédé uit de Romeinse tijd. Wat later, in de loop van de der tiende eeuw, drong de baksteen vanuit België het zuiden van ons land binnen. Voor wat de profane bouw, uitgezon derd de latere grafelijke bouw, laten we zeggen wat de volkswoningbouw van toen betreft, werd nog eeuwen uitslui tend in hout gebouwd, totdat stedelijke besturen dat in de loop van de zestiende eeuw uit overwegingen van brandveilig heid gingen verbieden. Wat voor de aanvoer van tufsteen gold, ging ook min of meer op voor baksteen, als je dat tenminste op een centrale plaats ging bakken. Alleen is de grondstof voor de baksteen, namelijk klei, in ons land bijna overal relatief dichtbij aanwezig. Vervoer, ook van klei, bleef, met de ge brekkige vervoersmogelijkheden eigen lijk alleen via het water, toch problema tisch. Men ontwikkelde daarom een tegenovergesteld principe. De goede kleibanken werden zo dicht mogelijk bij het te realiseren bouwwerk opgezocht en niet de klei werd naar de oven ver voerd maar de oven naar de klei, zoiets VELDOVEN Cviguuk 2.)

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 2007 | | pagina 22