Stichting Oude Zeeuwse Kerken Inhoud Ten geleide 2 Secretariaat: P.W. van Selers, Boulevard Bankert 198A, 4382 AC Vlissingen, telefoon 0118-413693 Postbanknummer 99692 ABN/AMRO-banknummer 46.06.76.660 DAGELIJKS BESTUUR: Mevr. A.C. de Bruijn, Koudekerke, voorzitster P.W. van Selers, Vlissingen, 1e secretaris vacature, 2e secretaris M. Kievit, Middelburg, 1e penningmeester Mevr. drs. E. van Drie-Mol, Ovezande, 2e penningmeester Mr. K.P.T G. Flos, Middelburg ALGEMEEN BESTUUR: Leden dagelijks bestuur: zie boven J.P. van den Ameele, Hoofdplaat P.A. Boot, Zierikzee A. Geertse, 's-Gravenpolder H. Goedegebure, 's-Heer Arendskerke C. Hoogerbeide, Baarland J.W. de Jonge, Renesse D. Kersten, Hoofdplaat G.J. Lepoeter, Kapelle Mevr. M.W. Meerman-van der Markt, Vlissingen H.M. van der Post, Zierikzee A. Traas, Baarland Mevr. drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, Middelburg ADVISEUR: Ir. J.D. Poley, Nisse REDACTIECOMMISSIE: Mevr. dr. J.L. Kool-Blokland, Middelburg G.J. Lepoeter, Kapelle H. Uil, Zierikzee Mevr. drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, Middelburg EINDREDACTIE: Mevr. drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, Hammarskjöldlaan 414334 EM Middelburg. Tel. 0118-627908 Bulletins te verkrijgen bij: Mr. K.P T.G. Flos, Dam 73. Middelburg, telefoon 0118-637488 (kantooruren) ISBN: 1381-7116 Ten geleide pag. 2 G.J. Lepoeter De Sint-Odulphuskerk te Yerseke (ill. Joh. Eckhardt, Yerseke) pag. 3 G. Sophia van Holthe tot Echten De grote toren en het kleine kerkje te Sint Anna ter Mui den (ill. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist; Zeeuws Documentatiecentrum, Middelburg) pag. 12 H. Uil Een 150-jarige in Zierikzee (ill. Leen Koper, Zierikzee) pag. 18 M. van Doorn Bouwkundige onderwerpen: metselwerk in baksteen pag. 19 Foto frontpagina: Kerk en toren van Yerseke vóór de Tweede Wereldoor log (foto coll. Joh. Eckhardt, Yerseke) Wijziging secretariaat In het voorgaande Bulletin no. 40, april 1998, werd zonder nadere toelichting het nieuwe adres van het secretariaat afgedrukt. Daarom hier wat nadere informatie. De heer L. Louwerse diende ruim tien jaar onze stichting als secretaris. Na deze lange periode wilde hij zijn aandacht gaan geven aan andere onderwerpen. Hiervoor was bij het bestuur alle begrip en wij danken hem voor zijn grote inzet. Zijn ervaring en inzet zullen wij node missen maar zijn opvolger zal proberen het werk zo goed mogelijk voort te zet ten. Kort na 1 januari werd de heer Louwerse opgenomen in het ziekenhuis voor een hart operatie. Zijn genezing nam geruime tijd in beslag en afscheid nemen op de vergadering van het Algemeen Bestuur op 20 april jl. was voor hem nog te vermoeiend. Momenteel gaat het veel beter. In de loop van de tijd waren onze donateurs gewend zich met hun vragen en problemen te richten tot de heer Louwerse op zijn adres Boulevard de Ruyter 234 te Vlissingen. Wij willen hen nu vragen contact op te nemen met de nieuwe secretaris als dit nodig is. Orgel Baarland Zoals bij u wellicht bekend zal zijn, wordt het Moreau-orgel gerekend tot de 'top-tien' van ons land. In 1993 werd door onze orgeladviseur Jan Jongepier een rapport over dit orgel uitgebracht, dat mede de basis is voor de subsidieregeling van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg voor herstel en conserveren. Hier volgen enkele citaten uit zijn verslag. 'Naar mijn mening is de klank van het orgel van de hoogst indenkbare waarde en schoonheid. Er zijn maar weinig orgels te noemen, waar een oud klankbeeld zo overtuigend en zo ontroerend aanwezig is. Daarbij komt nog, dat de staat van het orgel, oppervlakkig gezien, eigenlijk niet slecht is. Dit alles overwegende, zou ik eigenlijk willen pleiten voor conserveren van de huidige staat zonder restauratie.' Herstel en conservering is opgedragen aan de bekende orgelbouwer fa. Flentrop te Zaan dam. Deze heeft een aantal onderdelen en de pijpen naar de werkplaats laten brengen die daar zijn en worden hersteld. Herplaatsing en afwerking in september/oktober 1998. Wij zullen daarna een open dag organiseren voor onze donateurs en anderen, die naast het orgel ook de restauratie van de kerk kunnen zien. Hiervoor komen nog uitnodigingen. Excursies Wij hebben de heer drs. R.G.N. Guldenmund uit Middelburg bereid gevonden om mevrouw dr. J.L. Kool-Blokland op te volgen als excursieleider voor onze stichting. Samen met mevrouw T. Lepoeter-Boes uit Kapelle zal hij de excursies voorbereiden en begelei den. Onze dank aan de excursieleiders. Excursie naar Gouda Zaterdag 16 mei vond een zeer geslaagde excursie naar Gouda plaats. Hoofddoel was een bezoek aan de Sint-Janskerk, befaamd om zijn bijzondere lengte en de grote hoe veelheid historische gebrandschilderde ramen. De rondgang door de kerk vond plaats onder leiding van de heer Metzelaar die daar dertig jaar koster is geweest. Een gids die zijn persoonlijke verbondenheid met het gebouw waarin hij rondleidt in zijn verhaal tot uit drukking weet te brengen, kan altijd op groot enthousiasme van zijn gehoor rekenen. Met name zijn relaas over de wijze waarop kerk en ramen de oorlog hadden overleefd en de grondige naoorlogse restauratie viel, gezien de vele reacties, in goede aarde. Het diner, dat op creatieve wijze werd opgediend, vond plaats in gebouw 'De Haven', een historisch pand met een rijke geschiedenis, waarover ons door de beheerder tijdens het nagerecht nadere bijzonderheden werden verteld. In de middag kon het Catharina Gast huis worden bezocht, een museum waarvan de collectie zestiende-eeuwse altaarstukken duidelijk de trots uitmaakt. Bescheiden maar ook zeer mooi is de collectie negentiende- eeuwse schilderijen die op zolder hangt: fraai klein werk uit het symbolisme, de School van Barbizon en de Haagse School. Maar sommigen zullen die middag over de markt hebben gescharreld en een terras heb ben bezocht, want het was schitterend weer, zomerser dan in de vele weken erna. Ten slotte kwamen we weer samen in 'De Haven', waarna wij de terugreis aanvaardden van onze bustocht die, wegens de ondergang van de firma Carlier na dat weekend, nog histo- rischer is gebleken dan wij aanvankelijk al gedacht hadden. Het bestuur

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1998 | | pagina 2