9 dak van de kerk een klein klokkentorentje gebouwd. Hierin hangt nu de nieuwe klok en is het uurwerk ondergebracht.21 Na het gereedkomen van de uitbreiding is het orgel naar de nieuwe westwand ver plaatst. Verder is een goed geproportio neerd en gesitueerd liturgisch centrum ontworpen en is de ruimte opnieuw inge richt. Alles oogt keurig en goed onderhou den, maar met de herbouw is de warme uitstraling en de sfeer van het middel eeuwse kerkgebouw jammer genoeg vol ledig verloren gegaan. Wat er aan oude elementen rest, zijn enkele voor het merendeel gehavende grafstenen en een bijzonder stenen doopvont, jaren geleden opgevist op de plaats waar vroeger de stad Reimerswaal heeft gelegen.22 Positief is het gebruik van de kerk: 's zon dags nog altijd twee diensten van de her vormde gemeente. En waar komt dat nog voor, in andere dan confessionele en bondsgemeenten? Predikanten Als in 1578 in een zevental dorpen op Zuid-Beveland de eerste predikanten wor den bevestigd en daarmede de Hervor ming op het eiland officieel gestalte krijgt, is Yerseke daar nog niet bij. Pas op 9 februari 1580 doet in de persoon van Jan Ghijs de eerste predikant zijn intrede. Zoals dat gedurende de roerige en moei behoorde tot een Reimerswaalse familie. Quirijn Vlasman werd in het ambt opge volgd door zijn zoon Esdras Vlasman. Deze diende de gemeente tot zijn overlij den in 1655. Esdras Vlasman was in zijn tijd een bekend predikant. In het artikel 'Monnik in opspraak' komt hij naar voren als een fanatiek bestrijder van de 'papis ten'. Hij was evenwel ook berucht vanwe ge zijn bij tijd en wijle al te uitbundige levenswandel.2,1 Een predikant uit de negentiende eeuw die we onder de aandacht willen brengen, is dominee H. Vermaas. Deze werd in Yerseke bevestigd op 19 augustus 1877. Begin 1881 vertrok hij naar Numansdorp. Het feit dat kwade tongen beweerden dat de echtgenote van ds. Vermaas schuldig was aan diefstal van geld uit de kerk - na de kerstfeestviering van de zondags school op tweede kerstdag 1879 - schijnt hierop van invloed geweest te zijn. De gemeente van Yerseke raakte door het vertrek van dominee Vermaas in de pro blemen. Twaalf beroepen op andere pre dikanten leverden evenzovele bedankjes op. Ten einde raad en op nadrukkelijk ver zoek van een zeer groot deel van de ge meente deed de kerkenraad - opnieuw - een beroep op dominee Vermaas om naar Yerseke te komen. Op zondag 8 april 1883 werd hij voor de tweede maal lijke beginperiode vrijwel overal is, duurt ook voor Jan Ghijs de ambtsperiode niet lang: in 1581 vertrekt hij alweer. Als de predikant onder wiens leiding de hervormde gemeente van Yerseke defini tief gestalte heeft gekregen, moeten wij Quirijn Vlasman beschouwen. Deze is in 1568 in het dan al in verval zijnde Rei merswaal geboren. Na als rondreizend predikant gewerkt te hebben, wordt hij in september 1597 in Yerseke bevestigd. Daarvoor is de gemeente vier jaar vacant geweest. Behalve als leidsman in geeste lijk opzicht, had dominee Vlasman waar schijnlijk ook een belangrijke inbreng in De gedenksteen boven de in de koorsluiting aange brachte ingang. de inspanningen van de kerkmeesters om het oude middeleeuwse kerkgebouw in een bruikbare staat te brengen. De gedenksteen die boven de in de koorslui ting aangebrachte ingang is ingemetseld en die zijn naam levend houdt, wijst in deze richting. De volgende tekst is hierop aangebracht: 'Als Quirijn Vlasman alhier Gods woort leerde, werd ick begonnen, doch swaerlijck volent- De Kerckmeesters die met hem mijnen val keerden waren Ingel Gouput, Adolph van Oostee, bekent. 1603.'2n Quirijn Vlasman bleef predikant te Yerse ke tot zijn overlijden op 8 februari 1625. Na de verwoesting van de kerk in 1940 kwam bij opruimingswerkzaamheden de grafsteen waaronder dominee Vlasman (en ook zijn echtgenote en twee dochters) werd begraven, tevoorschijn. De volgen de opschriften waren op deze steen te lezen: "Anno 1547. Dye goede Cornell Bartels overteet Den 8 augusti, wert hier begraven, eerste vrouw, als elck wel weet van Willem Oliphant, duer Gods gaven. Dye Heere wil haer siele laven. Hier binnen in dit graf, o vrienden, leyt besloten Quyryn Vlasman, bekent, van Rommerswale gesproten En Grytken Jans de Haen, syn huys- vrouw leyt hier mede. Anna en Ester, oock syn dochters op dees stede. Anno 1633.' Overigens was deze zerk reeds vroeger gebruikt. Het was oorspronkelijk de graf steen van Costin Godevaertssone van Bosvliet, die in 1495 stierf. Ook deze

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1998 | | pagina 9