6 Het interieur van de kerk vóór de Tweede Wereldoorlog. Op de achtergrond het in 1888 geplaatste orgel. Ontwerptekening voor de bouw van een nieuwe toren. (Architect J.H. Hannink, Goes, 1886) kerkgevel om den toren tegenaan te bou wen, alles kosteloos af te staan; en om de maat van hunne goedheid vol te meten, vragen zij daarbij tevens dat de kerk nog een derde gedeelte, zegge een derde gedeelte, in de kosten van den bouw zal dragen, waardoor de kerk dan het onschatbaar privilege zal genieten, dat zij iederen Zondag haar eigen klok bij het begin harer godsdienstoefening zal mogen luiden.'14 Het is een goede weergave van de stem ming die er heerste. Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt. De kerk stelde de voor de torenbouw benodigde grond - op het kerkhof tegen de westkant van de kerk - en de grond die nodig was voor een pad naar de toren, beschikbaar. Ten slotte een bijdrage in de bouwkosten van 1.500,-. Op 29 november 1886 werd de bouw van de toren, naar een ontwerp van de Goese architect J.H. Hannink, aanbesteed. Het werk werd opgedragen aan A. Laban te Yerseke voor een bedrag van 10.660,-,15 Eind 1887 was de toren, die vanaf de voet tot en met de spits 51 meter hoog was, gereed. Tegelijkertijd werd een nieuw uurwerk geïnstalleerd. De gemeen te had dit aangeschaft bij de firma Gebr. Van Bergen te Midwolda."5 De klokken Tot 1940 was Yerseke in het bezit van een bijzondere torenklok, gemaakt in 1495. Het opschrift op deze klok luidde: 'Ave Regina Coelarum Mater Regis Ange- lorum. Theodoricus Rose me fecit. MCCCCXCV.' In het Nederlands vertaald: 'Wees gegroet Koningin des Hemels, Moeder van de Koning der Engelen. Theodoricus Rose heeft mij gemaakt. 1495.' Verder waren op de klok aange bracht: een stempel met onleesbaar opschrift, een crucifix, een tabernakel. een krijgsman met zwaard op een zetel, een bisschop met staf en een boompje, waarin een slang. Het is ons niet bekend dat er van de klokkengieter Th. Rose ook elders in Zeeland klokken zijn geweest. De hoogte van de klok was 84 cm, de diameter aan de onderzijde 73 cm. Het was een waar pronkstuk, zowel van uiter lijk als van toon. Aan deze klok was een legende verbon den van de volgende strekking. In de tijd der Hoekse en Kabeljauwse twisten (veertiende en vijftiende eeuw) hadden die van Sint Maartensdijk voor de eerste gekozen en Yerseke had zich aan de zijde der Kabeljauwen geschaard. Men stond dus vijandig tegenover elkaar. Toen nu de oude klok van Yerseke gebarsten was. werd te Bergen op Zoom een nieu we besteld. Die van Sint Maartensdijk lagen met hun vaartuigen op de loer en kaapten het schip waarmee de klok zou worden overgebracht. Aan hen is sedert- AARGE EEN lWELBEHAGEN YREOE IN DE MENSCHENj

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1998 | | pagina 6