Een 150-jange in Zierikzee 18 1580 Ds. Arcerius uit Sluis gaat voor het eerst voor in een gereformeerde dienst 1584 Parma neemt Sint Anna: het wordt weer Spaans en rooms-katholiek. 1604 Maurits neemt Sint Anna: protestants. 1609 Het Twaalfjarig Bestand: Sint Anna valt bin nen het rooms-katholieke gebied. 1611 Grenscorrectie aangevraagd en verkregen: protestants 1620 Cornelis Truijens. eerste vaste predikant. 1653 Eerste steen voor de huidige preekkerk tegen de toren aangebouwd. Het is de ambtsperiode van de energieke ds. Wilsens, die in Sint Anna een Latijnse School had en als vertaler uit Frans, Grieks en Latijn een zekere faam genoot. 13. De waterafvoer geschiedt door een opening in de noordmuur op ongeveer dezelfde wijze als dit met het vorige hulpdak heelt plaatsgehad. 14. Janssen, p. 45. 15. Ad Mulder naar aanleiding van het bericht van kerkvoogden aan Hare Majesteit de Koningin, 10 oktober 1902. 16. Uit de stukken blijkt het om een zevental Duitse kunstschilders te gaan. Hier volgen enkele details voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn. Paul Baum, geboren 1859, landschapsschilder. Hij wist zich boven het gewone zogenaamde 'plein air'-genre uit te werken door het ontwikkelen van een eigen stijl met een grote mate van poëtische inslag. Johan Georg Dreydorff, geboren 1873, schilder van landschappen en interieurs. Hij leefde veel in de regio, onder andere in Knokke en Sint Anna. In Sint Anna onderging hij de invloed van Baum zon der diens 'pointillisme' geheel te volgen. Hij werd het meest bekend als een schilder van Hollandse interieurs. Dr. Alfred Kirstein, geboren 1863, arts, die op 40- jarige leeftijd ging schilderen onder leiding van Baum. Verder waren er nog Otto Sohn-Rethel, geboren 1877, schilder o.a. van Hollandse boeren; Richard Götz, schilder o.a. bekend van een olieverfschilde rij van de Seinebrug in Parijs. Ten slotte de schilderes Epstein, geboren te Minsk (Rusland), mogelijk familie van Jehudo Epstein, geboren 1870 in Slonzk, provincie Minsk, uit Pools-Joodse ouders. Zo te zien was Paul Baum de oudste van het kunstzinnige gezelschap. Hij was ook leermeester van Dreydorff en Kirstein. Deze Duitse schilders, die een tijd in Sint Anna verbleven, zullen zich ook aangetrokken gevoeld hebben door het verstilde, vlakke land. Het is een streek van oude slikken en schorren. De paden leiden over kronkelige dijken met prachtige vergezichten over velden en kana len, waarvan de oevers met kaarsrechte bomen zijn beplant. Wie vanaf Sluis de richting Cadzand uitgaat, bereikt algauw het Zwin, een duingebied met vogelbroedplaatsen. Van oudsher deden hier ook schrijvers hun inspiratie op in Zeeuws-Vlaan deren. Een voorbeeld hiervan is Jacob van Maer- lant, middeleeuws schrijver en leermeester van Floris V. De magnifieke natuur prikkelde hem tot het schrijven van Der nature bloeme. Maar ook na het uitbreken van de Eerste Wereld oorlog verzamelt zich in Sint Anna een aantal gevluchte Belgische kunstenaars. 17. Getekend: Sint Anna ter Muiden. 20 september 1905. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat het orgel in de Nieuwe Kerk te Zierikzee gereedkwam. In 1847 werd de bouw van de Nieuwe Kerk hervat. In de begroting werd een bedrag van 12.000 gulden opgenomen voor een nieuw orgel. Apel doorn was daarbij als voorbeeld genomen waar voor zo'n bedrag een nieuw orgel was geplaatst. Met de bouwer van dat orgel, C.F.A. Naber, werd contact gelegd. Hij diende een plan in waarvan de kosten op 17.865 gulden zouden komen. Veel te duur, vonden de Zierikzeese kerkvoog den. Zij besloten de orgelbouwers Kam Van der Meulen in Rotterdam te benade ren. Van de drie offertes die ter tafel kwa men, koos de kerkvoogdij het plan van deze Rotterdamse firma. Het orgel ging 13.600 gulden kosten. De bouw verliep voorspoedig. Toen de Nieuwe Kerk op 21 mei 1848 in gebruik werd genomen, was het orgel nog niet gereed. Op zondag 7 november van dat jaar brak het moment aan waarnaar de hervormde gemeente in Zierikzee had uit gezien. De oudste predikant, ds. G.C. Droogleever Fortuijn, die ook de inge bruikneming had geleid, ging voor. De kerk was vol en de dienst stijlvol. Ds. For tuijn preekte over Psalm 147:1 en wees op 'de voortreffelijke zamenstelling van dit zoo grootsch, maar tevens eenvoudig kunststuk'. Hij herinnerde ook aan het voortreffelijke Batz-orgel, dat de in 1832 afgebrande Grote Kerk had gesierd en de bewondering van geheel Nederland had verworven. Maar ook dit nieuwe orgel zou, zo was de verwachting, veel roem gaan genieten. Bijzonder waren de ornamen ten, die vervaardigd waren door Schutz, metaalgieter in Zeist. Bijzonder was ook de toen nog unieke windinrichting. De examinatoren van het orgel, de orga nisten G. Overman uit Zierikzee en S. de Lange uit Rotterdam, hadden alles in orde bevonden en keurden het nieuwe instrument goed. Zij bespeelden het orgel tijdens de kerkdienst op 7 november 1848. De avond ervoor had organist De Lange een orgelconcert verzorgd, waar van de opbrengst aan de armen ten goede kwam. Het was een indrukwekken de avond geworden, waarin het orgel voor het eerst te beluisteren viel. Zierik zee had er weer een prachtig monument bijgekregen. Na de sluiting van de kerk in 1965 ging het gebouw zienderogen achteruit. Het was de heer D. Visser, die zich inspande om het orgel in een zo goed mogelijke staat te houden. Na de overname van het gebouw door de Stichting Oude Zeeuwse Kerken volgde restauratie van de kerk in 1978-1988. De restauratie van het orgel kwam in 1996 gereed. Ter gelegenheid van dit 150-jarig be staan organiseert de orgelcommissie een orgelconcert op zaterdag 7 novem ber a.s.; aanvang 19.30 uur. Het con cert wordt verzorgd door Rinus Verha- ge, organist van de Nieuwe Kerk. Alle donateurs van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken worden langs deze weg uitgenodigd dit gratis concert bij te wonen. 18. Het geraadpleegde boekwerk zal het meermalen geciteerde boek van Janssen geweest zijn. 19.. B. en W. van Sluis aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 9 september 1952. 20. Mr. H.A. Lassche, Kerktorens, een onverdeelde boedel, 'De Kerkvoogdij', september 1990, p. 8156-8158. 21Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan de Minister van Wederopbouw, 14 december 1955. 22. B. en W. van Sluis aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 17 maart 1958.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1998 | | pagina 18