15 Het zuidoostelijk aanzicht van de toren te Sint Anna ter Muiden. De afbeelding laat het in 1905 uitgevoerde plan voor torenherstel zien. Het kleine kerkje is aan een opknapbeurt toe, zoals deze opname uit 1955 aantoont. (Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist) De toren met kerkje te Sint Anna ter Muiden. Bij de restauratie van 1957 werd onder meer een stenen balustrade in plaats van het ijzeren hekwerk geplaatst. (Zeeuws Documenta tiecentrum Middelburg, foto C. Kotvis 1970) beschrijving van Sint Anna.18 Volgens dit boekwerk zou de toren uit de dertiende eeuw dateren, vroeger hoger zijn geweest en zoals reeds opgemerkt voorzien van een plat dak omringd door een stenen balustrade of sierlijk metselwerk in de trant van dat op het stadhuis van Sluis, een zogenoemd belfort. In het begin der negentiende eeuw zou, volgens overleve ring, de klok die in de toren hing, ver plaatst zijn in een klokkenhuisje op de toren. Inderdaad zien wij op een oude afbeelding uit 1830 een klokkenstoel op de zuidoostelijke steunberen van de toren, en nog een restant van een balus trade. 'In verband met de oudheid van de toren en de antieke omgeving waarin hij verkeert' zou het volgens B. en W. gewenst zijn het hekwerk achterwaarts te plaatsen zodat het van de straat niet zichtbaar zou zijn, terwijl om dezelfde reden een doelmatig luik in plaats van een torentje het oude karakter van het gebouw meer zou bewaren. Zo te zien waren B. en W. van Sluis van goeden wille en gaven zij eigenlijk de kunstenaars wel gelijk. Wij zullen nog jaren moeten wachten voordat de restau ratie van de toren door grotere financiële middelen op een esthetisch meer verant woorde wijze zal worden uitgevoerd. In 1913 wordt vergeefs gepoogd de toren verder te herstellen Kerkvoogden met adviserend lid J.R. van Eerde, predikant, pogen nogmaals hulp van het Rijk te krijgen voor het verdere herstel van de toren. Nog veel werk is onuitgevoerd gebleven ondanks de beste ding van 1.500,- uit de kerkenkas en hiervoor zijn geen middelen beschikbaar. Intussen is het predikantstraktement ver hoogd. Een lening zou niet kunnen wor den afgelost. Voor het verdere behoud zou het invoegen van de muren noodza kelijk zijn en voorts het herstel van de trap, die maar ten dele aan de verwoes ting is ontkomen. Wenselijk ware ook restauratie van het tweede gewelf, dat bij het instorten van het bovenste deel van de toren is ver nield. Door het geven van een rijksbijdra ge zou het monument i.e. voor de onder gang behoed worden en zoveel mogelijk zijn oorspronkelijke staat terug kunnen krijgen. De Voorlopige Lijst van Zeeland, 1922 vermeldt de aanwezigheid van één ste nen gewelf. Het vernieuwen van het daar boven gelegen ingestorte exemplaar had toen blijkbaar nog niet plaatsgevonden. In 1928 wordt in de stukken gesproken over scheuren in de toren van het kerkge bouw. Ook de Tweede Wereldoorlog heeft zijn tol geëist. De klok is door de bezetters weggevoerd en niet teruggekomen. De torenafdekking en de romp hebben in oktober 1944 door beschieting schade geleden. Ook ging het grootste gedeelte van het archief van Sluis, waaronder sinds 1880 Sint Anna ressorteerde, door oorlogshandelingen verloren. In 1949 wordt correspondentie gevoerd over herstelling van de schade die de toren door oorlogsgeweld en anderszins had opgelopen. De financiën van de ker kelijke gemeente laten ook nu niet toe dat

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1998 | | pagina 15