13 spronkelijk uit die tijd). Dan zal de vroege re open boog aan die zijde weer openge maakt zijn voor de ingang van dit kleine kerkje. Behalve het hulpdak uit 1595 is op een zeker tijdstip nadien nog een nieuw hulp dak in de toren gemaakt. Dit latere hulp dak, dat in 1902 nog bestond, is op een even onoordeelkundige wijze aange bracht, namelijk met een zakgoot in het midden, 9 m diep in de toren.'3 Uit de meergenoemde geschiedkundige beschrijving van Sint Anna14 is bekend dat de toren was gedekt niet met een spits maar met een plat dak, omringd door een stenen balustrade of sierlijk metselwerk, gelijkende naar dat op de stadhuistoren van Sluis. Er schijnen in de toren drie klokken gehangen te hebben. Ook was er een uurwerk in de toren. Bij de uitgave van het boek in 1850 waren deze onder delen blijkbaar niet meer aanwezig. De toren omstreeks het jaar 1900 Zover bekend is in de negentiende eeuw nog geen herstel ondernomen van de zware middeleeuwse toren. Dit verandert in de jaren rond 1900. Dan ontstaat er belangstelling voor het gebouw. Het is de tijd van aandacht in het hele land voor de monumenten van geschiedenis en kunst. Ook in Sint Anna ter Muiden in het verre Zeeuws-Vlaanderen dringt de roep om het behoud van waardevolle objecten door. De toren die in zijn grootse aanleg aantoont hoe beduidend hij geweest moet zijn en hoe belangrijk de kerk waartoe hij eens behoorde, vereist enige herstelling. Ad Mulder rapporteerde: als men de toren voor inwatering had willen behoeden dan had men in 1595 het dak op, niet 14 m diep in de toren moeten aanbrengen. Ter hoogte van het tegenwoordige hulpdak is een gedeelte zichtbaar van het ingestorte gewelf. Het rustte op ribben en kraagste nen. De verweerde steen dient door nieu we soortgelijke te worden vervangen. Op vele plaatsen moeten de voegen worden uitgehakt en hersteld. Het bovengedeelte van de toren dat door inwatering heeft geleden, dient een vernieuwing te onder gaan, terwijl de hulpkap voor een afdek king op de toren moet plaatsmaken. Het herstellen van de stenen treden in de traptoren, het vernieuwen van het inge storte gewelf en het herplaatsen van de verdwenen vloeren is, hoe gewenst ook, een luxe uitgave die alleen mag geschie den indien over voldoende middelen kan beschikt worden. Een plan uit 1905 voor een plat dak c.a. op de toren De vraag deed zich voor wie de eigenaar was, bevoegd tot het indienen van een aanvraag, met redenen omkleed. Er zul len ook, uiteraard, financiële consequen ties aan verbonden zijn. In de stukken staat dat de toren behoort aan de Neder- Doorsnede van zuid naar noord van de toren van Sint Anna ter Muiden in Het noordwestelijk aanzicht van de toren te Sint Anna ter Muiden. (Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1902. Duidelijk zijn de kielgoot en het hulpdak te zien. (Rijksdienst voor te Zeist, foto Ad Mulder 1902) de Monumentenzorg te Zeist)

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1998 | | pagina 13