Ten geleide Stichting Oude Zeeuwse Kerken Secretariaat; RW. van Seters, Boulevard Bankert 198A, 4382 AC Vlissingen, telefoon 0118-413693 Postbanknummer 99692 ABN/AMRO-banknummer 46.06.76.660 DAGELIJKS BESTUUR: Mevr. A.C. de Bruijn, Koudekerke, voorzitster P.W. van Seters, Vlissingen, 1e secretaris vacature, 2e secretaris M. Kievit, Middelburg, 1e penningmeester Mevr. drs. E. van Drie-Mol, Ovezande, 2e penningmeester Mr. K.P.T G. Flos, Middelburg ALGEMEEN BESTUUR: Leden dagelijks bestuur: zie boven J.P. van den Ameele, Hoofdplaat PA. Boot, Zierikzee A. Geertse, 's-G raven polder H. Goedegebure, 's-Heer Arend skerke C. Hoogerheide, Baarland J.W. de Jonge, Renesse D. Kersten, Hoofdplaat G.J. Lepoeter, Kapelle Mevr. M.W. Meerman-van der Markt, Vlissingen H.M. van der Post, Zierikzee A. Traas, Baarland Mevr. drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, Middelburg ADVISEUR: Ir, J.D. Poley, Nisse REDACTIECOMMISSIE: Mevr. dr. J.L. Kool-Blokland, Middelburg G.J. Lepoeter, Kapelle H. Uil, Zierikzee Mevr. drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, Middelburg EINDREDACTIE: Mevr. drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, Hammarskjöldlaan 414334 EM Middelburg. Tel. 0118-627908 Bulletins te verkrijgen bij: Mr. K.P.T.G. Flos, Dam 73. Middelburg, telefoon 0118-637488 (kantooruren) ISBN: 1381-7116 Inhoud Ten geleide pag. 2 H. Goedegebure De Nederlands-hervormde kerk te Baarland (ill. Rijks archief in Zeeland, Zeeuws Genootschap, Zelandia lllustrata; Zeeuws Documentatiecentrum te Middelburg) pag. 3 Doeke Roos Een Zeeuws kerkje in Guyana pag. 11 J.W. Weug De restauratie van de Sint Jacobskerk met toren en de herinrichting van de kerk (ill. Zeeuws Documentatiecen trum te Middelburg) pag. 14 P.A. Boot Ladderhaken op het dak van de Nieuwe Kerk te Zierik zee (ill. Marijke Folkertsma, Zierikzee) pag. 18 M. van Doorn Bouwkundige onderwerpen: de stabiliteit van het kerk gebouw pag. 19 Foto frontpagina: De Nederlands-hervormde kerk te Baarland Bestuur De eerste secretaris, de heer L. Louwerse, is per 1 januari 1998, afgetreden als bestuurs lid. Hij wordt opgevolgd door de tweede secretaris, de heer P.W. van Seters. Er is nu een vacature voor een tweede secretaris; aan de invulling hiervan wordt gewerkt. Tot lid van het algemeen bestuur is benoemd de heer H. Goedegebure. Zijn taak in het bestuur is bouwkundig adviseur. Hiermede is een openstaande vacature vervuld. Kerk Baarland De restauratie aan de kapconstructie en ander werk is opgeleverd op 18 december 1997. De restauratie is vlot verlopen en de aannemer en zijn personeel hebben goed werk gele verd. De begeleiding door ons architectenbureau was in goede handen. Bestuursleden hebben regelmatig de bouwvergaderingen bezocht en bleven daardoor op de hoogte van de voortgang van het werk. De aanbesteding was binnen de begroting en extra werk kwam nauwelijks voor. Al met al een geslaagde restauratie. Het grote probleem is echter dat een flink deel van de toegezegde gelden van Monumen tenzorg pas in 2001 en 2002 beschikbaar worden gesteld. Wij hebben hiervoor een geld lening moeten aangaan en hierover moet rente betaald worden, welke niet subsidiabel is. Orgel Baarland Boven het orgel is op verzoek van Monumentenzorg een bescherming aangebracht. Dit is tijdens de restauratie uitgevoerd en de kosten zijn voor 100 procent vergoed. Over de restauratie van de eerste fase zijn en worden besprekingen gevoerd en wij hopen op redelijk korte termijn verder te kunnen gaan met de restauratie van het Moreau-orgel. Kerk Hoofdplaat Van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is toestemming verkregen voor een tien- jaren-onderhoudsplan. Dit plan is in behandeling en wij moeten nog dit jaar met de uitvoe ring beginnen. Ook voor de uit te voeren restauratie van de kerk heeft de Rijksdienst goedkeuring ver leend. Over de financiering moet nog nader overleg met de gemeente Oostburg plaats vinden. Donateurs Ons donateursbestand loopt flink terug. Er waren aan het einde van het afgelopen jaar twintig afmeldingen. Dit vinden wij als bestuur, maar waarschijnlijk ook u, verontrustend. Er kwamen ook enkele nieuwe donateurs bij, opgegeven door andere donateurs. Wij hopen dat u dit goede voorbeeld zult volgen. Dit des te meer omdat de overheid haar subsidie voor restauraties van 80 procent heeft teruggebracht naar 70 procent en de provincie haar aandeel van 10 procent heeft inge trokken. Wij moeten daarom zelf 30 procent van de restauraties opbrengen. Daarbij komen nog posten die niet subsidiabel zijn, zodat we kunnen vaststellen dat wij een derde zelf moeten opbrengen. De bijdragen van onze donateurs zijn daarom van groot belang. Het bestuur

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1998 | | pagina 2