4 Plattegrond van de kerk te Baarland, rond 1765 opgemeten door L. van de Woestijne. (RAZ, ZG, Zl II 1355) Doorsnede van het schip en de zuidbeuk, behorend bij het verbouwingsplan van 1768. De afsluiting tussen koor en schip en de nieuwe opstelling van de preekstoel zijn weergegeven. (RAZ, ZG, Zl II 1356) bouw. Ook zijn nog een aantal klankpot- ten, vermoedelijk aangebracht in de periode van de bouw, boven de ramen in de koorafsluiting waar te nemen. Deze klankpotten, die in een variabel patroon in de muur zijn ingemetseld, hadden een akoestische functie en dienden om de klank in het koor, het liturgisch centrum, te versterken. De potten zijn in feite gebakken kruikjes van blauw-gesmoord aardewerk, veelal verschillend van vorm en overeenkomend met de veel voorko mende gebruiksvoorwerpen uit de tijd van de bouw. De opening van deze potten ligt gelijk met de voorkant van het stucwerk en het geheel tekent zich op de muur af als een stelsel van ronde openingen. Een aantal voorbeelden van deze vroege vorm van akoestiekbeheersing zijn nog aanwezig in de kerken van 's-Heer Abts- kerke, Oudelande en Dreischor. Het is niet geheel uitgesloten dat voor de beoogde doeleinden, gelet op de variabe le vormgeving, veelal kruiken zijn gebruikt die in het bakproces zijn mislukt. Voor de overige vorm en detaillering in vroegere tijden zal men genoegen moe ten nemen met de gegevens en aanzich ten zoals deze voorkomen op de welbe kende prenten van C. Pronk uit 1745. Hoewel de fantasie van de tekenaar ongetwijfeld een rol zal hebben gespeeld bij de uitwerking van de prent, mag wor den aangenomen dat de toestand uit die tijd vrij realistisch is weergegeven. Bekend is dat het kerkgebouw in het jaar 1532 ernstig door brand is beschadigd. Hierbij zijn ongetwijfeld de kapconstruc ties en het aanwezige meubilair verloren gegaan. Over de herbouw in de periode na de brand is weinig bekend, maar aan genomen mag worden dat het herstel bin nen een redelijke termijn heeft plaatsge vonden. In de beschikbare omschrijvin gen wordt melding gemaakt van het her stel in 1774. Waarschijnlijk wordt hiermee een latere herstelling bedoeld, daar het moeilijk is aan te nemen dat het gebouw ruim tweehonderd jaar na de fatale brand is hersteld. Het in de gegevens genoemde jaartal 1774 roept bij een nadere bestudering een aantal tot op heden niet beantwoorde vragen op. Enerzijds wordt melding gemaakt van herstel en anderzijds wordt beschreven dat in dat jaar de beide zij beuken zijn gesloopt. In de historisch- topografische atlas de Zelandia lllustrata bevindt zich een kopie van een platte grond van de kerk van Baarland rond 1765, opgemeten door L. van de Woestij ne. Op deze tekening zijn beide beuken nog aanwezig. Tussen de noordbeuk en het schip bevindt zich een afscheiding. In de rechthoekige sluiting van de noord- beuk is een schoollokaal gesitueerd. In het archief van de Hervormde gemeente te Baarland bevindt zich een tekening met het plan voor een inwendige herbou wing die heeft plaatsgevonden in het jaar 1776. Deze (her)bouw is goedgekeurd ingevolge Resolutiën van de Staten van Zeeland van 18 november 1768. De kos ten tot herbouwing worden geraamd op 1.385, 11 ponden Vlaams. Op deze teke ning uit 1768 komt de noordelijke zijbeuk niet meer voor, zelfs de plaats van de kolommen wordt hier niet meer op aange-

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1998 | | pagina 4