De Nederlandse hervormde kerk te Baarland 3 H. GOEDEGEBURE De Stichting Oude Zeeuwse Kerken heeft in 1983 de kerk te Baarland van de her vormde gemeente overgenomen. Het kerkgebouw verkeerde toen in een slech te bouwkundige staat. Na de overname werd een begin gemaakt met de restaura tie. Deze kwam eind 1997 gereed. Het kerkgebouw Uit de tot op heden bekend zijnde beschrijvingen van het kerkgebouw kan worden opgemaakt dat de bouw van het koor en de toren moet hebben plaatsge vonden in de veertiende eeuw, die van het schip met de beide zijbeuken daaren tegen in de vijftiende eeuw. De huidige consistoriekamer, aangebouwd tegen de zuidzijde van het schip, dateert uit de negentiende eeuw. Aangenomen mag worden dat de bouw van het schip met de zijbeuken aansluitend heeft plaatsgevon den met de bouw van het koor. De oorspronkelijke plattegrond geeft drie ruimten te zien van ongeveer dezelfde afmeting. In vaktermen wordt aan een dergelijke indeling de naam hallenkerk toebedacht. De ruimten worden onderling van elkaar gescheiden door een aantal kolommen met een gelijke onderlinge afstand die met elkaar verbonden zijn door gemetselde bogen en hierop rusten de scheidingsmuren. De kolommen zijn opgebouwd uit lagen natuursteen van de Gobertange, gewonnen in België en vaak in Zeeland toegepast. De overgang van kolom naar het bovenliggende metsel werk was uitgevoerd in de vorm van een zogenaamd kapiteel, veelal versierd met beeldhouwwerk in de vorm van bladmo tieven. In zijn oorsprong moet het kerkgebouw een fraai voorbeeld zijn geweest van de zogenaamde Vlaamse baksteengotiek, die veelvuldig in Zeeland is toegepast. Helaas is van deze bouwstijl weinig meer waar te nemen. Alleen enkele detaillerin gen aan de koorsluiting, zoals de omlijs tingen van de ramen, bieden nog enig inzicht in de fijnheid van de baksteen- Het middenschip en de zuidbeuk van de kerk te Baarland met het Huis Baarland. Gravure naar tekening van Pronk. (RAZ, ZG, Zl I11364)

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1998 | | pagina 3