Ladderhaken op het dak van de Nieuwe Kerk te Zierikzee 18 In overleg met de architect werd vervol gens nagegaan welk bedrag voor de her inrichting - op dat moment 1.435.000- - gespaard zou kunnen worden door zelf werkzaamheid. Dit bleek een bedrag van ca. 400.000,- te zijn, waar een groep vrijwilligers onder leiding van een aantal kerkvoogden zich garant voor stelde. Er was nu 1.100.000- min of meer gedekt, maar omdat er in totaal ca. 3.310.000,- nodig was, ontbrak er nog 2.210.000,-. Om het ontbrekende bedrag te financieren werd een beroep gedaan op de Stichting Kerkelijk Geld Beheer. S.K.G. stelde een bedrag van 1.300.000 - ter beschikking tegen een vergoeding van 5,7 procent voor de eer ste vijf jaar. De Generale Financiële Raad verleende een rentesubsidie van 2 pro cent. De P.K.C. verleende toestemming, nu er een bedrag van 2.000.000,- ter beschikking stond. Gedeputeerde Staten verleenden een subsidie van maximaal 144.270,-. Via fondsverwerving en het uitgeven van obligaties werd tot 1 januari 1998 een bedrag van 1.018.000- verworven. De verwachting is dat nog een bedrag van 200.000,- verworven kan worden zodat, op 182.000- na, het benodigde geldbe drag beschikbaar is. Het zal duidelijk zijn dat zonder hulp van een groot aantal instellingen, bedrijven en particulieren dit bedrag nooit bij elkaar vergaard had kunnen worden. Een lijst van gulle gevers wordt achterin het boek - dat ter herinnering aan dit project in mei 1998 uitkomt - vermeld, maar op voor hand willen wij allen die een bijdrage ver leend hebben, van harte danken voor hun steun. De kerk en toren worden op 16 mei 1998 officieel in gebruik gesteld. De auteur is voorzitter van de restauratie- en herinrich tingscommissie. De Arbeidsomstandighedenwet bevat voorschriften ter verzekering van de vei ligheid, ter bescherming van de gezond heid en ter bevordering van het welzijn van werknemers. Heeft de Stichting Oude Zeeuwse Kerken hiermee van doen? Zeker, en wel om de volgende reden. Bij het inspecteren en repareren van de dakvlakken van onder andere de Nieuwe Kerk te Zierikzee is het niet meer toegestaan zonder ladderhaken te werken, zo schrijft de Arbowet voor. Wat zijn hiervan de consequenties? Jarenlang was het de gewoonte om bij restauraties en dergelijke nauwelijks of geen aandacht te besteden aan de goede bereikbaarheid van daken, en in het bij zonder de leibedekking. Maar nu moeten er op grond van bovengenoemde wet voorzieningen worden aangebracht, en wel in de vorm van ladderhaken. Ladderhaken dienen voor het ophangen van houten ladders om een bepaald punt bereikbaar te maken, dan wel om zich vast te leggen bij de inspectie van de daken. In het algemeen worden ladderhaken van brons gemaakt of ook wel van roestvrij staal. Ze worden op het houten onderdak bevestigd met roestvrijstalen bouten, waar mogelijk door de sporen van het dak. De haken zijn voorzien van een vei ligheidsoog. In totaal zijn er op het dak van de Nieuwe Kerk 297 ladderhaken aangebracht. De kosten hiervan zijn, inclusief steigerwer- ken en dergelijke, 113.300,- exclusief btw (inclusief btw 133.128,-). En nu de vraag: hoe wordt dit bekostigd? De kosten van deze voorziening vallen onder een subsidieregeling en wel die van het Besluit Rijkssubsidiëring Restau ratie Monumenten. Op grond van deze regeling is er een subsidie verleend van 80 procent 106.502,-). De Stichting Oude Zeeuwse Kerken moet het restant van 26.626,- zelf opbrengen. Financiering van projecten is voor het bestuur van de stichting steeds een pro bleem, en alleen op te lossen als spon sors, fondsen en particulieren een bijdra ge verstrekken. U, als donateur, kunt de stichting steunen door nieuwe donateurs te werven en/of schenkingen te doen. De stichting zal u er dankbaar voor zijn. Het aanbrengen van ladderhaken op het dak van de Nieuwe Kerk te Zierikzee. (Foto Marijke Folkertsma, Zierikzee)

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1998 | | pagina 18