16 sies herinrichting en exploitatie in het leven geroepen. De herinrichtingscom- rnissie boog zich over het liturgisch deel, terwijl de exploitatiecommissie de eisen op een rijtje zette voor de toekomstige multifunctionele taak. De architect paste de eisen in elkaar en na overleg met de bouw- en restauratie commissie van de Nederlandse Hervorm de Kerk werd een definitief plan opge steld. Zie hiervoor de illustraties waarop de oude situatie, de opstelling na de her inrichting voor de eredienst en de con certopstelling staan aangegeven. Hierbij dient aangetekend te worden dat in een later stadium de toiletten die aan de bui tenzijde zijn aangegeven, zijn verplaatst naar de binnenzijde naast het mivatoilet. Het bestek kon hierna worden opge maakt, waarbij de werkzaamheden kort samengevat bestonden uit: - het aanbrengen van een tegelvloer van keramische tegels volgens specificatie van Raab Karcher Bouwstoffen bv; - een vloerverwarmingssysteem bestaan de uit in slangvorm gelegde kunststofpij- pen in de vloer, met daarnaast in de zij paden ventilatieconvectoren, om de koude lucht bij de ramen te verwarmen, naar een ontwerp van het Ontwerp- en Adviesbureau van Heel en uitgevoerd door het verwarmingsbedrijf ABI Zeeland bv; - het in orde maken van de elektrische voorzieningen en het aanbrengen van extra armaturen voor sfeerverlichting; - het bouwen en installeren van de toilet ten in de kerk, te weten een miva, een heren- en een damestoilet; - uitbreiden van de koorvloer en de bestaande koorvloer voorzien van tegels afkomstig uit de kerk; - aanbrengen van brandblusmiddelen; - nieuwe toegang maken met glazen tochtportaal en warmtegordijn; - het inrichten van een winkeltje naast het tochtportaal; - het aanbrengen van een door de woningbouwvereniging Basco geschon ken traplift; - het aanbrengen van een zwakstroom installatie, bestaande uit een ringleiding en geluids- en telefoonleidingen; - een garderobevoorziening; - uitbreiding met een aantal stoelen. Voor de herinrichting van de kerk was nog een aantal werkzaamheden noodza kelijk, die geheel door vrijwilligers werden uitgevoerd. Een van die werkzaamheden was het verwijderen van de vast opgestelde ban ken in de zijbeuken en het middenschip. De banken in de nissen blijven gehand Nieuwe opstelling van het meubilair voor de eredienst. haafd. De banken die hierdoor vrijkwa men, werden voor een deel verplaatst naar de galerij boven de noorderconsisto rie nadat daarvoor een trapvormige vloer van hout was gemaakt. Een en ander was ook geschied op de galerij van de zuiderconsistorie met een aantal banken van de voormalige Johanneskerk - welke in de Bonedijkestraat stond - als herinne ring aan deze kerk. De overige banken werden omgebouwd tot enkele losstaan de banken die overal in de kerk geplaatst kunnen worden. Daarnaast werden van de nog resterende banken verrijdbare kle dingrekken vervaardigd alsmede enkele verplaatsbare schotten. De houten stoelen werden verwijderd, verkocht en vervangen door nieuwe, gemakkelijk zittende stoelen. De boven de houten vloer uitstekende verwarmingsbuizen werden verwijderd, waarna de houten vloer gesloopt kon worden voor de vloerverwarming. Onder de houten vloer bleek een betonnen vloer te liggen met nog enkele vierkante meters zwarte marmeren tegels en een aantal tegeltjes waarop het teken van de steen houwer stond vermeld. Deze vloer moest worden weggebroken, daar voor het aanbrengen van de vloer verwarming een hoogte van 30,5 cm aan materiaal voorzien was, terwijl het vloer niveau hetzelfde moest blijven. Dat is niet helemaal gelukt, daar bij het wegbreken van de vloer op grafkelders werd gestuit. Deze waren 9 Middelburgse voet lang en 3 voet breed. In deze grafkelders lagen de skeletten nog. Daar men deze laatste rustplaatsen zoveel mogelijk wilde spa ren, verzocht de architect op verzoek van de commissie aan Monumentenzorg om de vloer 15 cm hoger te mogen maken, voldoende om de gewenste dikte van de vloer te bereiken. Deze toestemming werd na inspectie door ir. Rauwenhorst verleend. Onder het monument van D.O. Barwell werd nog een grafkelder aangetroffen, opgemetseld uit geglazuurde tegels. De kelder is nog te zien en afgedekt met een zware glazen plaat. Het Rijksinstituut voor Bodem Onderzoek heeft de kelders bemeten en in kaart gebracht. Daar de kerk in verband met de restaura tiewerkzaamheden vol met steigers stond, kon met het slopen van de vloer pas begonnen worden nadat het werk hieraan grotendeels voltooid was. Talrijke vrijwilligers zijn aan dit zware karwei vele doordeweekse en zaterdagen bezig geweest. Bovendien moesten de vrijgekomen

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1998 | | pagina 16