13 De imposante ruïne van het Fort Zeelandia in de nabijheid van het kerkje. Vogels en vleermuizen Nu, 250 jaar na de bouw, is het kerkje in verval. In de jaren zeventig was het bui ten de kerkdiensten op zondagen nog in gebruik als schooltje voor de kinderen van Forteiland. De muren zijn 61 cm dik en hebben de eeuwen probleemloos getrotseerd. Aan de lange zijden zijn, zoals de foto aangeeft, tweemaal zeven raamopeningen met luiken. Aan de korte zijde bevinden zich twee ramen. De lui ken zijn óf niet meer aanwezig óf zeer vervallen en als zodanig niet bruikbaar. Het dak is van golfplaten en lekt op vele plaatsen. Vogels en vleermuizen hebben vrij toegang en nestelen onder het golf platen dak. En, zoals verteld, er wordt nog iedere zondag een kerkdienst gehou den. Door de National Trust of Guyana is een beheerder aangesteld die de schaar se toeristen rondleidt en vertelt over de geschiedenis van het kerkje. Het eiland, waar elektriciteit en water ont breken, is nog maar voor een klein deel bewoond. De bevolking van nog slechts achthonderd personen woont in de nabij heid van het kerkje en het oude fort Zee landia. Literatuur J.J. Hartsinck, Beschrijving van Guiana of de Wilde Kust in Zuid-America, Amsterdam 1770. P.M. Netscher, Geschiedenis van de koloniën Essequi bo, Demerary en Berbice, enz., 's-Gravenhage 1888. Nederlands Archief voor kerkgeschiedenis, Eene blad zijde uit de kerkgeschiedenis van Essequebo, Berbice en Demerara, mei 1930, blz. 29 vlg. Notes on the history of St. Andrews Kirk, Demerara, 1911, blz. 15. D. Roos, Zeeuwen en de Westindische Compagnie. 1621-1674, Hulst 1992. D. Roos, Nederlandse forten in Guyana, Vlissingen 1996. J.A.J. de Villiers, Storm van 's Gravesande, zijn werk en zijn leven, 's-Gravenhage 1920. Nederlands historisch erfgoed in Guyana In februari 1996 werd in opdracht van de Menno van Coehoorn Stichting door de schrijver van dit artikel een onderzoek gedaan naar de vele historisch waarde volle fortrestanten in Guyana. Door hem werd een rapport geschreven over zijn bevindingen en neergelegd bij die over heidsinstanties in Nederland die ijveren voor het behoud van het Nederlands cul tureel erfgoed overzee. Het resultaat is nu reeds dat enige vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor de Monumenten zorg een bezoek hebben gebracht aan Forteiland. Hun bevindingen zijn vastge legd in een verslag en ter plaatse werden de mogelijkheden voor een structurele aanpak met lokale autoriteiten besproken. Het gaat dan voornamelijk om de conser vering van de fortruïne. Door Doeke Roos zijn in Zeeland tevens pogingen ondernomen om te komen tot financiering van restauratie van het oude Zeeuwse kerkje. Daarvoor heeft hij aan geklopt bij de gemeenten Vlissingen, Mid delburg en Veere, maar ook bij de provin cie Zeeland. Mogelijk moet zijn, zo meent hij, om met geringe middelen deze res tauratie te bewerkstelligen. Een van de ruimten in de kerk kan daarna ingericht worden als een klein museum, waar toe risten die het oude fort bezoeken worden opgevangen. Dit alles in het kader van de Guyanese pogingen het toerisme naar hun nog zo arme land aan te moedigen. Later werd Roos door VPRO-radio gevraagd een tweede bezoek aan Guya na te brengen om ter plaatse met een programmamaker een aantal radio-inter views op te nemen. Samen met de Zeeuw Kees Slager, schrijver van vele Zeeuwse boeken en eindredacteur van het VPRO-radioprogramma OVT (Onvol tooid Verleden Tijd), bezocht Roos in november 1997 wederom Forteiland en werd in het kerkje een opname gemaakt. Ook Fort Kijkoveral aan de Essequibo, en de bekende Zeeuwse Nassaulocatie 100 km stroomopwaarts van de Berbice wer den bezocht.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1998 | | pagina 13