6 waarop iedereen kon komen luisteren. Dit gebeurde ten bate van de gemeen schap en met gemeenschapsgeld. Als er voor het kerkgebouw extra geld sommen nodig waren werden die ver kregen door accijnsen op bier of vis of andere levensmiddelen, en zo werden deze kosten omgeslagen op iedereen, hervormd of niet hervormd. Dat het kerkgebouw kon worden gevorderd voor inkwartiering van soldaten valt onder de regel: nood breekt wet, maar dit kan niet worden gezegd van het ge bruik van het gebouw als stadsgehoor zaal, b.v. op hoogtijdagen van de stads school (Latijnse school). Aspect van de publieke functie actueler dan ooit Zoals al eerder werd opgemerkt zijn sommige trekken van dit beeld ook na de Bataafse tijd nog te herkennen. Dit alles betekent dat, wanneer door de omstandigheden daartoe gedwongen, wij moeten omzien naar een nieuwe funktie voor het kerkgebouw, daarbij aansluiting kan worden gezocht bij een maatschappelijke en kulturele funktie voor de gemeenschap die het gebouw altijd heeft gehad, en wel des te sterker naarmate we aan een vroegere periode denken. Het betekent ook dat financie ring van overheidswege en deelname door particuliere verenigingen direkt aansluit bij wat de geschiedenis vóór de Bataafse tijd te zien geeft. Natuurlijk ligt het de kerkelijke mens zwaar op de maag dat bij dit alles dan toch de kernfunktie eruit wordt ge haald: die voor de godsdienst, je litur gie, de eredienst. Daarbij valt evenwel te bedenken dat heroriëntering in de vorm van overname van het gebouw door en ten behoeve van de gemeen schap een verder gebruik ook voor godsdienstige plechtigheden niet be hoeft uit te sluiten. Voorts dat het ge bouw, wanneer het als zodanig in stand blijft, altijd als godsdienstig symbool centraal in dorp en stad zal blijven op gericht, en op die wijze een boodschap blijft doorgeven op een manier waarvan we het belang niet moeten onder schatten. Baarland. Het koor van deze kerk was na de Reformatie in gebruik als school totdat er in de 1 9e eeuw direct naast de kerk een nieuwe school werd gebouwd. Zo'n combinatie van kerk en school kwam op allerlei plaatsen voor: Aagtekerke, Dreischor, om er een paar te noemen. Westkapelle. Een grote kerk ging verloren. De toren bleef behouden als vuurtoren.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 6