Het oude kerkgebouw I Gemeenschapsgebouw Tir riiJS ïfIHIfrrn Vf.'lV' -f L 3 PROF. DR. C. A. VAN SWIGCHEM Publieke functie Het oude kerkgebouw is sedert het ein de van de 18e eeuw eigendom van één - in Zeeland meestal de Nederduits Hervormde - kerkelijke gemeente, die het gebruikt voor haar godsdienstoefe ningen. Maar zelfs in de 19e eeuw werkt de oude gedachte door dat het gebouw een gemeenschappelijk bezit is van de plaatselijke burgerij. Trouwens, de plek die het inneemt in het hart van dorp of stad, de omvang en de bijzon dere betekenis als monument van ge schiedenis en kunst, veranderen niet en elding. ran den elanden THOOIiEX. ven Zandfjk, tn Welvtieren >m* de lïrtntVhentot den grond geflegtin het Jaar idiü. Zanddijk. Een kerkhof geeft de plaats nog aan waar eens een kerk stond die in de vroege middeleeuwen be langrijker was dan die in Veere. Bakendorp (Zuid-Beveland). Eerst verdween de kerk tenslotte ook de toren

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 3