Donateurs bijeenkomst in Zierikzee 24 Zoals reeds in het tweede bulletin was aangekondigd, werd op 16 juni j.l. een kontaktbijeenkomst gehouden met de donateurs van de stichting. De opkomst was verheugend groot. Ca. 50 deelne mers arriveerden op een stralend zon nige dag in Zierikzee. Zij werden welkom geheten door de voorzitter en door de burgemeester de Heer de Meester. De voorzitter verhaalde de aktiviteiten van het bestuur in het afgelopen jaar. Vanaf de datum van overdracht, was het bestuur bezig geweest met de res tauratieperikelen, die het bezit van een vervallen gebouw nu eenmaal met zich meebrengt. Ook de bestemming van het kerk gebouw had grote aandacht. Ondanks het taaie ongerief van vele besprekin gen, bleken haagse onweerswolken het zicht op de bestemming te verduiste ren. Toch bestaat er nog hoop, dat een deel van de geplande Deltatentoon stelling daar onderdak kan vinden. Het bestuur wacht hoopvol en alert af. De toelichting door Jhr. Ir. L. L. M. van Nispen tot Sevenaer over het beleid van monumentenzorg (waarover elders in dit bulletin) gaf bij menigeen een beter oordeel over beleid. Ook hier staan ideaal en werkelijkheid op ge spannen voet met elkaar. De beleids makers vormen met hun soms zeer in genieuze oplossingen een verbindend principe tussen deze twee. De gezamenlijke lunch in Mondragon bleek zowel materieel als sociaal gezien versterkend. Een busrit gaf hierna een goed over zicht van het vele schone dat Schou- wen-Duiveland zowel landschappelijk als architectonisch biedt. De tussenstop werd gemaakt bij de kerk van Brouwershaven (zie bulletin no.3). Ir. H. Lussanet de la Sabloniere vertelde op boeiende wijze hoe en waar de kerk was gerestaureerd. Het bestuur werd gesterkt door zijn mededeling, dat bij de kerkbouw of -verbouw uit die dagen de pecunia menig kerkbestuur maande tot zeer pragmatische oplossingen. Zo zette men in Brouwershaven de muur niet verder dan de geldbuidel dik was, zonder acht te slaan op het uiteindelijk ontwerp. Het was een bijeenkomst, die, gelet op de vele reakties als geslaagd mag wor den beschouwd. H. Gaarne wijzen wij op de vierde kroniek van het Land van de Zeemeermin van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duivetand, waarin drs. J. H. Kluiver een bijdrage heeft geschreven over de orgels van de Sint L/even- smonsterkerk te Zierikzee. Besteladres Jaarboeken: Ring 11, 4315 AE Dreischor.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 24