-rvri 23 ting uitgesproken, dat naderhand op de een of andere wijze de vondsten be treffende de voormalige bedehuizen op het Zierikzeese kerkerf zichtbaar zouden kunnen worden gemaakt. Er kan geen twijfel over bestaan, dat Zierikzee bij eventuele realisering van dergelijke plannen er een zeer belang rijke historische bezienswaardigheid bij zou krijgen. Iets, dat er al lang was, maar tot heden niet kon worden aan schouwd... Literatuur: J. F. van Agt, Een centraalbouw naar Akens mo del in Zierikzee?, in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jrg. 70, afl. 2/3 (1971), p. 44-48. J. Berman, Geschiedkundige beschrijving der door den hevigen brand van 6 op 7 October 1832 geheel verwoeste St. Lievens Monster of Groote Kerk te Zierikzee, Alkmaar 1 834. Bestek en voorwaarden van aanbesteding betref fende de nieuwe Kerk te Zierikzee, april 1835 (gedrukt). A. H. H. Bonekamp e.a.. Bronnen voor de bouw geschiedenis van de voormalige Sint Lievens Monsterkerk te Zierikzee, in: Bulletin van de Ko ninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jrg. 70, afl. 2/3 (1971), p. 38-43. J. de Kanter, Phil.zn., Chronijk van Zierikzee, Zie rikzee 1794; id. editie 1795. W. H. Keikes en H. P. R. Rosenberg, De Nieuwe Kerk te Zierikzee, in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jrg. 70, afl. 2/3 (1971), p. 52-57. J. J. Westendorop Boerma, Zierikzee vroeger en nu, Bussum 1 972. Foto-afbeelding, voorstellende het zevende Zeeuwse muziekfeest, gehouden in de Nieuwe kerk te Zierikzee op 9 en 1 0 juni 1864. Er waren 215 uitvoerenden, deel uitmakend van koor en orkest o.l.v. Carl Eisner. (Historisch-Topografische Collectie der gemeente Zierikzee Kinderkoor op het bordes van de Grote- of Nieuwe kerk te Zierikzee, een cantate uitvoerend onder leiding van de dirigent S. Klimmerboom, ter gelegenheid van het konin klijk bezoek op 1 3 september 1 907. (Historisch-Topografische Collectie der gemeente Zierikzee) ït 'C*:wc

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 23