21 De berichten over vroeger kerkgebou wen zijn uitermate summier. Zo staat in de Chronijk van Zierikzee door J. de Kanter Phil.z.(uitgave 1794) onder het jaartal 1466: "De Bliksem zette de Kerk in vlam: zij wierd deerlijk gehavend." Met deze korte mededeling moet men het dan maar doen; bewijzen voor het bestaan van die door hemelvuur ge troffen kerk waren verder moeilijk te produceren. En om alles zo mogelijk nog gecom pliceerder te doen zijn, is ons boven dien een mededeling overgeleverd van mr. J. Berman, die in een door hem samengesteld boekje (uitgegeven te Alkmaar in 1834) schreef, dat na de grote kerkbrand een "fondament in eene cirkelvormige rigting" was ont dekt... Het is drs. J.F. van Agt geweest, die in een uitvoerig artikel in het Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond in 1971 de vraag heeft opgeworpen of wellicht sprake zou kunnen zijn van "een centraalbouw naar Akens model in Zierikzee". Vragen waren er dus genoeg; even zo vele redenen om eens in de bodem van dit zeer oude Zierikzeese stadsgedeelte voorzichtig "af te tasten" of misschien funderings-, respectievelijk muurresten ons meer inzicht zouden kunnen ver schaffen in de plaatselijke kerkgeschie denis. Hoewel de resultaten van enige maan den opgravingswerk t.z.t. nog in meer uitvoerige vorm zullen worden ver werkt, kan reeds nu een zeer voorlopige balans worden opgemaakt. Zonder overdrijving mag worden vast gesteld, dat het bodemonderzoek in belangrijke mate heeft bijgedragen tot vermeerdering van kennis aangaande de DRIE kerken, die aan het huidige neo-classicistische bouwwerk vooraf gingen. Bijzonder belangwekkend is de vondst van een rond lopende fundering van tufsteen, die afkomstig moet zijn van een 11de eeuwse kerk of kapel. Om een volledig inzicht te krijgen in het grondplan van die zeer vroege kerk, zou ook binnen het huidige bedehuis een aanvullend bodemonderzoek plaats moeten vinden. Wèl mag reeds nu voorzichtig worden geconcludeerd, dat er naar alle waarschijnlijkheid sprake is van een klaverbladvormige plattegrond van een koorpartij van zeer forse afme tingen! Ook de uitgebreide opgravingen in het kerkplein hebben boeiende resultaten opgeleverd. Niet alleen werd de koor partij met kapellenkrans van de in 1832 afgebrande kerk gelokaliseerd en hier en daar ontgraven, maar ook een groot gedeelte, met name het koor, van de kerk, die in 1466 door de bliksem werd getroffen kon worden teruggevonden vóór het bordes van de huidige "Nieuwe" kerk. De opgravingen hebben aangetoond, dat over het algemeen de funderings- resten aan de Meelstraatzijde aanmer kelijk dieper waren weggebroken, dan die aan de Poststraatzijde. Aan laatstgenoemde zijde, in de omgeving van de zgn. Wilhelmina-boom, werden enkele pijlerfunderingen en muurfunde ringen gevonden, die slechts enkele de cimeters onder het maaiveld lagen. Op de "Open dag", toen de Zierikzeese burgerij kennis kon nemen van de op gegraven restanten en van de toen ge boden gelegenheid ook een zeer druk gebruik heeft gemaakt, is door talrijke geinteresseerden de hoop en verwach- Interieur van de Sint-Lievens Monsterkerk te Zierikzee. Noordelijk gedeelte van de kooromgang, gezien naar het oosten. Krijttekening door Daniël de Blieck (Middelburg) vóór 1673, afkomstig uit diens schetsboek. (Collectie Rijksdienst Monumentenzorg)

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 21