20 De Sint-Lievens Monsterkerk te Zierikzee omstreeks 1660. Tekening door Zacharias Roman, oorspronkelijk bedoeld als onderdeel van een stadsplattegrond van Zierik zee. Roman heeft deze, nu zeer belangwekkende en zeldzame, afbeelding kennelijk als minder geslaagd be schouwd en wellicht vallend buiten de voor zijn kaart passende proporties, uit het kaartblad gesneden en er een andere tekening voor in de plaats geplakt. (Bibliotheek Rijksuniversiteit Leiden, Bode! Nijenhuiscollectie} duitsche hervormde gemeente te Zierik zee voornemens zijn, onder nadere goedkeuring, in het openbaar aan te besteden: den opbouw van een geheel nieuw kerkgebouw voor die hervormde gemeente, op het terrein waar de afge brande St. Lievens Monsterkerk heeft gestaan, en zulks met de levering van alle nog daartoe benoodigde materia len." In het uit negenendertig artikelen be staande, drieendertig grote pagina's druks beslaande bestek, heeft een korte passage betrekking op een toen nog aanwezig restant van de oude kerk, dat aan de toekomstige aannemer ter be schikking werd gesteld: "de aannemer zal ten zijnen voordeele afbreken een klein gedeelte dat nog van de kerk is blijven staan, waarvan hij de afkomen de nog goedgekeurd wordende steenen weder zal kunnen gebruiken." In feite is de inhoud van artikel 4 van genoemd bestek ook nogal "onthul lend", in die zin, dat ook hieruit blijkt, dat veel gebruik is gemaakt van afko mend materiaal van de door vlammen verteerde kerk. De hoeveelheden, die aan de aannemer zouden worden over gedragen, waren nauwkeurig omschre ven: "dadelijk nadat de besteding is geapprobeerd, zullen aan den aanne mer worden overgegeven de volgende voorhanden zijnde materialen, afgeko men van de resters der oude kerk, bestaande ongeveer in: 723,000 oude schoongemaakte metselsteenen; 933 cub. ellen witte bloksteen. Eene aan zienlijke partij blaauwe hardsteen, waaronder veel Escozijnsche, bestaande in zarken, dorpels enz. volgens aanwij zing. Voorts 90 lasten goede trassteen. Deze materialen zullen aan den aanne mer worden overgegeven, zooals zij voorhanden zijn, zonder dat de Directie voor het juiste getal instaat. Nog zal den aannemer worden toegewogen: 13000 Nederl. ponden oud platlood en 9000 Nederl. ponden geslagen oud ij zer. Alle welke materialen als daartoe kun nende dienen, weder aan het nieuw gebouw zullen mogen gebruikt worden, mits die alvorens te laten keuren. De trassteenen op trasmolens gestampt zijnde, kunnen mede gebruikt worden." Het is achteraf moeilijk vast te stellen in hoeverre de bovengenoemde bouwstoffen ook inderdaad zijn toege past omdat de bouw door een ongeluk kige samenloop van omstandigheden, waarbij vooral nijpend geldgebrek bij de aannemers de doorslag gaf, in ster ke mate werd vertraagd en zelfs gedu rende vrij lange perioden volkomen stil kwam te liggen. Opgravingen Binnen het bestek van deze bijdrage zullen we het verdere verloop van die bewogen bouwperiode niet volgen, maar een korte schets bieden van het historisch erf, waar vele eeuwen gele den de bewoners van Zierikzee hun be dehuis bouwden. Waterverftekening van de Sint-Lievens Monsterkerk te Zierikzee, 1830. Detail van een stadsplattegrond van Zierikzee, „verkleind en geteekend naar de jongste Kadastrale Opmeting" door A. Ribbe jr. Daar deze afbeelding slechts twee jaar vóór het afbranden van de kerk werd vervaardigd, is dit naar alle waar schijnlijkheid het laatste „portret" van dit voormalig historisch monument; derhalve zeldzaam. (Historisch-Topografische Atlas der gemeente Zierikzee)

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 20