1 Het kerkplein voor de Nieuwe kerk tijdens de opgravingen. Op de voorgrond funderingsresten van de vroeg 1 6de-eeuwse koorpartij van de in 1832 afgebrande Sint-Lievens Monsterkerk. Op de achtergrond zichtbaar een pijlerfundering. (Foto: Joh. Berrevoets, Zierikzee) Steengroeve Het zou tot 1979 duren, dus bijna an derhalve eeuw na de kerkbrand, dat on ze kennis betreffende de in 1832 afge brande Sint Lievens Monsterkerk en haar eventuele voorgangers (waarover zeer schaarse mededelingen bekend waren) in aanzienlijke mate zou worden vermeerderd. Nu eens niet, althans niet in hoofdzaak, door middel van geschre ven en/of gedrukte bronnen, maar door een systematisch bodemonderzoek. Maandenlang is op talrijke plaatsen van het Zierikzeese kerkerf gegraven, soms tot grote diepte, omdat belangrijke fun- derings- en muurresten eertijds grondig waren opgeruimd. In de zestien jaren, die verstreken tussen het afbranden van de oude Sint Lievens Monster en de voltooiing van de Nieuwe kerk moeten de ingezetenen van Zierikzee met grote ijver bezig zijn geweest om de nieuwe "steengroeve" te exploreren. Zij deden dat kennelijk mede in opdracht van het kerkbestuur, opdat een deel van de af braak ten nutte zou kunnen komen van de nieuwbouw. Het bewijs voor deze gang van zaken kan worden gevonden in "Bestek en voorwaarden, waarnaar Kerkvoogden en Notabelen der Neder- De laatste dichtregels wekten op tot milddadigheid op een moment, dat ieder nog ten zeerste bewogen was door het verlies van het indrukwekkend monument. Inzamelingsakties bleven dan ook niet zonder resultaat: in korte tijd kon meer dan veertig duizend gul den bijeen worden gebracht. Toch konden de Zierikzeese burgers van destijds niet vermoeden, dat de totstandkoming van een nieuw kerk gebouw eerst in 1848 gerealiseerd zou worden na een zeer lange lijdensweg. Nadat eindelijk op zondag 21 mei 1848 de eerste godsdienstoefening in het gloednieuwe kerkgebouw, een Griekse tempel gelijk, kon worden gehouden, was men de verdwenen oude "kathe draal" spoedig vergeten... Alleen archivaris De Vos bleef zich na derhand verdiepen in de historie van het vroegere kerkgebouw, dat nog niet zo lang voor zijn tijd door de vlammen was verteerd. Hij schreef destijds: "het getal dergenen, die de kerk door aan schouwing gekend hebben, is thans uiterst gering meer, maar des te groo- ter is het aantal personen, die door de verhalen hunner ouders of grootouders iets over de oude kerk hebben verno men." Gezicht op Zierikzee in het begin van de 1 6de eeuw. Anoniem schilderij (paneel). Detail met de Sint-Lievens Monstertoren op de achtergrond. {Stedelijke collectie Zierikzee)

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 19