11 Zierikzee. De (gerestaureerde) Rooms-Katholieke kerk. Een bescheiden kerkge bouw, architectonisch beschouwd. Historisch belangwekkend, omdat het on danks de heersende positie van de Gereformeerde (nu Hervormde) kerk al vóór de Bataafse Republiek kon worden gesticht. Groede. Lutherse kerk. De komst van Lutherse vluchtelingen uit Salzburg heeft er toe bijgedragen dat onze provincie in de 1 8e eeuw met enkele Lutherse kerk gebouwen werd verrijkt. Sommige kerken gingen gedeeltelijk verloren Die 55 zijn een restant ook in die zin, dat vele van de kerkgebouwen die we in de becijfering hiervoor gegeven vol ledig meetelden, slechts voor een deel bewaard zijn gebleven in hun oor spronkelijke omvang en glorie. Soms is het koor verloren gegaan, zoals in Haamstede en Meliskerke, soms is juist alleen het koor overgebleven en de kerk zelf vergaan, zoals in Hoedekenskerke. Er zijn gevallen waarin er van een driebeukige kerk nog maar één beuk over is, zoals in Baarland en Zoutelan- de. In andere situaties ging de toren verloren, zoals in Yerseke. In Veere is de kerk in half-ruïneuze toestand ge raakt. Verloren gingen o.a. enige zeer grote Die 55 zijn een door het lot bepaald overblijfsel. We hebben ze niet uit kun nen zoeken. In de ene streek bleef veel minder bewaard dan in de andere. Er zijn dorpskerken verdwenen van relatief bescheiden karakter - in vele gevallen weten we trouwens niet eens hoe ze er uit gezien hebben - maar tot de verlie zen behoren ook grote stadskerken, die zeer indrukwekkend geweest moeten zijn, zoals de kerken van Sluis, in Mid delburg de West- en de IMoord-mon- sterkerk en in Zierikzee de St. Lievens- monsterkerk. Aanwinsten sedert 1600 Natuurlijk zijn er in de 17e eeuw en de daarop volgende eeuwen ook nieuwe kerken gebouwd, en daarbij zijn er mooie, en belangrijke, zoals b.v. de Oostkerk te Middelburg, de kerk te Burgh op Schouwen of die in Driewe gen in Zuid-Beveland. Dat is zo, maar toch kunnen ze uit oogpunt van kunst en vaak ook van bouwkundige kwaliteit meestal niet wedijveren met de Middel eeuwse. En ook van deze kerken uit la tere tijd zijn er weer de nodige verloren gegaan. Momenteel zijn er in Zeeland ongeveer 100 kerkgebouwen uit vroegere en latere tijd (waarvan dus 55 middeleeuwse) beschermd monument. Wat we thans bezitten is een restant Uit het voorgaande blijkt wel dat we hier eerder moeten spreken van weinig dan van veel. Op het einde van de mid deleeuwen was het aantal nl. dubbel zo groot, en dat bij een zoveel geringere bevolkingsdichtheid. Onze konklusie moet dus zijn: we hebben te maken met een restant, waar we zuinig op moeten zijn.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 11