15 De houten schraagbeeiden ca. 1480, voorstellende een bisschop (St. Nicolaas) en Jacobus Major, met pelgrimshoed. geschiedde, is er nooit gekomen. Het is hier de plaats om Victor de Stuers te noemen, die het initiatief heeft genomen, ook in Zeeland, om kerkelijke gebouwen en torens te restaureren. Men denke aan de Abdij te Middelburg onder Frederiks, de toren van Hulst onder dr. P.J.H. Cuypers en de kerk van Brouwershaven, die door de architect Margry werd hersteld van 1876 tot 1893. In wezen is het De Stuers geweest die heeft voorkomen dat de kerk zou worden gesloopt. De kerkvoogdij had tot sloop willen overgaan. Niet voorkomen kon worden dat in de jaren negentig van de vorige eeuw de orgelkas aan het Rijksmuseum te Amsterdam werd verkocht en het instrument gesloopt. In 1900 kwam de historische orgelkas in de vorm van bruikleen weer in de kerk terug. Er kwam een nieuw instrument dat in 1968 slechts voor de helft gebruikt, welke door een houten schot is afgescheiden. Uit een legaat van eenen heer Hobius de Krijger is zij aanmerkelijk versierd met eenen fraaijen predikstoel, regenten-banken enz. Boven in het koor ziet men nog de beelden van Petrus en Paulus; aan welke apostelen voorheen eene vikarie in de kerk was toegewijd. De kerk heeft een orgel met twee handklavieren, doch het welk thans in eenen bijna onbruikbaren staat is: het heeft het jaartal 1557". (In 1826 gerepareerd). Over het kruisingstorentje van 1667 wordt door de genoemde heren nog vermeld dat het door de Fransen tot telegraphisch gebruik is verlaagd. De toren die men in de 16 eeuw had willen bouwen met een verbinding aan de kerk, zoals ook te Zierikzee en elders Het Niehoff-orgel. Koolbladkapiteel.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 27