Verzoek van de penningmeester Degene die de erfenis accepteert, zal ook aan de drie anderen de helft van de taxatiewaarde moeten uitkeren. Er is in de Bataafse Republiek op dat moment een wet in de maak die het be zit van Heerlijkheden afkoopbaar maakt bij min nelijk overleg of na taxatie van een Departe mentaal Gerechtshof, indien deze wet wordt aangenomen, zal de waarde van de Heerlijk heden aanzienlijk dalen en dit is uiteraard niet voorzien door de erflater. Ook is een deel van de heerlijkheid Bruinisse, de Stoofpolder, bij de overstroming van 1803 ondergelopen. Deze polder moet voorlopig als verloren worden beschouwd. De opbrengst van de verkoop van de buiten plaats en bijbehorende gronden moet geduren de 20 jaar worden vastgezet in panden en/of wisselbrieven op naam van de vier erfgenamen en onder beheer blijven van een niet nader genoemde administrateur. Na die 20 jaar zal het dan bestaande bedrag staaksgewijs worden verdeeld over de dan levende erfgenamen, verheije van citters schrijft dat hij er zeker van is dat de overledene, mocht zij nog in leven zijn geweest, het met dit voorstel eens zou zijn. verderop staat nog dat de noodzakelijk geachte verkoop van de buitenplaats aan de erflaatster zelf toe te schrijven is, "omdat zij geene behoor lijke zorg gedraagen heeft, dat de last op het legaat gelegd, kan ten uitvoer gebragt worden." Legaten die aan dat gebrek lijden, vervallen op natuurlijke wijze aan de boedel, indien vaststaat dat de overledene dat deel van de nalatenschap niet misgund heeft aan de erfgenamen. Verheije van Citters verwijst hier naar het bekende legaat Mogge, dat wel apart is gebleven, omdat dat immers de wens van Pieter Mogge was. Daarvan is in dit geval geen sprake. De conclusie van het advies luidt: "Zo vermogen immers ervgenamen, onder eikanderen zodanige alteratie en redres in den wil van een overledene maken, uit welke de ware intentie van dezelve op den duur zal voortvloeijen, en de goede harmonie onder hunlieden bewaard worden." Hoe liep het af? Zoon Laurens accepteerde het legaat. Hiervoor werd een transactie opgesteld bij de notaris. Hij werd Heer van Eikerzee en van Bruinisse. De bebouwing op de buitenplaats werd ge sloopt, de gronden daarna verkocht. De beide heerlijkheden bleven tot 1903 in de familie. In dat jaar werden de beide heerlijkheden door de erfgenamen van Caroline Hester des Tombe-de witte van citters in het openbaar aan de meest biedende verkocht.3 Cor van der Linde veel leden betalen de contributie via internet- bankieren. Het komt hierbij regelmatig voor dat de in de betaling vermelde naam (of de voorlet ters) niet overeenkomt met een naam in het ledenbestand. Als dan bovendien alleen een naam en geen adres of lidmaatschapsnummer vermeld wordt, is het onmogelijk om de betaling af te boeken. En als er niet afgeboekt wordt, volgt een nieuw betalingsverzoek, dat dan (uiteraard) tot frustraties leidt bij de leden. Daarom het vriendelijke verzoek om bij betaling van de contributie uw lidmaatschapsnummer te vermelden. Dit nummer is vermeld op de u toegezonden acceptgiro, onder de tekst 'contributie'. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@stad-en-lande.nl. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 5 Noten 1 Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Rechterlijke archie ven (RAZE), inv. nr. 4244-95. 2 Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Rechterlijke archie ven (RAZE), inv. nr. 4322-122. 3 Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Handschriften verzameling, inv. nr. 347.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 7