behoorden, maar bij zijn vertrek in 1613 naar Middelburg 'de yverichste ende Godsalichste zijn bevonden geworden'. Huib Uil neemt de lezer mee in zijn bijdrage: 'de roeckeiooste van 't gansche eylant'. Willem Teelick in zijn eerste gemeente Haamstede en Burgh, 1606-1613 om te ontdek ken hoe Willem Teelick dit voor elkaar kreeg. Hugo Landheer volgt de laatste reis van een fluitschip in zijn verhaal: Waar bleef het schip? De laatste jaren van het Kartelschip Vrouwe Geertruida. De laatste reis was een tocht van Kaap de Goede Hoop naar de Republiek. Die tocht begon op 9 december 1796 en eindigt in april 1797 op een zandbank voor de Zeeuwse kust. Vanaf dat moment wordt ontrafeld wat er ver der met het schip en bemanning gebeurt. Otto Hoogerhuis vertelt in: De diensttijd van een militair te velde tijdens de Eerste Wereldoorlog uit aantekeningen van zijn grootvader Willem Hoogerhuis (1890-1964) over de mobilisatieperiode door hem van november 1916 tot maart 1918 vooral doorge bracht langs de Brabants-Belgische grens. Jop G. Steenhof de Jong neemt ons mee in de geschiedenis van de eerste hypotheekbank op Schouwen-Duiveland in: Zierikzee ontgroeid. De insulaire Hypotheekbank, 1905-1943. Een bank die zich in twintig jaar tijd zou ontwik kelen tot een middelgrote Nederlandse krediet instelling, maar die in de crisisjaren slechts op het nippertje van het faillissement kon worden gered. André Flikweert is in de Provinciale geschiede nis gedoken nu in 2014 de huidige provincie tweehonderd jaar bestond en bovendien in maart 2015 de vierjaarlijkse verkiezingen voor de Provinciale Staten werden gehouden. Hij beschrijft in: Stad en Lande vertegenwoordigd; Statenleden vanuit Schouwen-Duiveland, 1814- 2015 wie in de afgelopen twee eeuwen zoal Schouwen-Duiveland vertegenwoordigden in de Staten van zeeland. Aad Stolk en Hans Uil beschrijven in hun boeien de bijdrage 215 jaar Vrijmetselarij in Zierikzee het ontstaan en de geschiedenis van de vrijmet selaarsloge De Ster in 't Oosten, een van de oudste verenigingen van Schouwen- Duiveland. Niet alleen hoogte- maar ook diepte punten uit de rijke geschiedenis van deze loge worden aan het papier toevertrouwd. Hans Verseput levert de laatste bijdrage: De avondmaalsbekers van Bommenee; Geschie denis van Bommenede. Twee avondmaalbekers verdwijnen eind zeventiende eeuw uit het zicht, maar duiken toch weer op. De auteur weet te achterhalen waar de bekers zich nu bevinden en spant zich in om ze terug te krijgen naar Schouwen-Duiveland. Waarschijnlijk zijn ze bin nenkort in het Stadhuismuseum te bewonderen. De leden van onze vereniging krijgen middels een kortingsbon, die bij de Kroniek is ingesloten, een reductie op de toegangsprijs van het muse um. (Wel gebruiken voor 30 juni 2016) Om even 22.00 uur is de najaarsvergadering 2015 afgelopen. 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 29