Verslag Najaarsledenvergadering 2015 Gabri de Groot De Najaarsledenvergadering werd gehouden op vrijdag Tl november 2015 in het Dorpshuis te Nieuwerkerk. Als de vergadering om 19.30 uur aanvangt zijn er ongeveer 90 aanwezigen. Voorzitter Anita de Munnik heet iedereen wel kom, in het bijzonder onze ereleden, Frans Beekman, Hugo Doeleman, Joop van Loo, David Schorer en Huib Uil, de bestuursleden, de kandi daat-bestuursleden en de auteurs van de Kroniek, vervolgens komen er een aantal huis houdelijke zaken aan de orde. Het verslag van de voorjaarsvergadering van 17 april 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld. De secretaris wordt met applaus door de vergade ring bedankt voor dit verslag. Vervolgens wor den degenen die zich schriftelijk hebben afge meld voor deze vergadering genoemd, Piet van Beveren, Theo de Meester, Menno van Geelen en Cees Legemaate. Onder het agendapunt mededelingen meldt voorzitter Anita de Munnik dat het bestuur aan dacht vraagt voor het thema 'communicatie' binnen de vereniging. We willen moderniseren op het gebied van website, nieuws via de mail en media en meer kleur in onze schriftelijke uit gaven. "We willen ook meer van u horen", zo richt ze zich tot de leden. "Daarom vragen we u vanavond dan ook een enquête in te vullen met uw wensen op het gebied van cursussen en excursies". De twee kandidaat bestuursleden, Joyce van Dijke-Vermeulen en Aize Meintema stellen zich aan de vergadering voor en worden met algemene stemmen voor en met applaus door de vergadering tot bestuurslid benoemd. Aize Meintema wisselt met Theo de Meester van bestuursplaats als vertegenwoordiger van uit de monumentencommissie. Tenslotte wordt de Begroting voor 2016 door de vergadering vastgesteld conform het gepresenteerde voor stel. Vanuit de vergadering wordt nog wel de vraag gesteld waarom er 100,00 tekort wordt begroot en de post onvoorzien 750,00 be draagt. Een sluitende begroting is toch logischer dan? Commissies vervolgens komen er vertegenwoordigers van verschillende commissies aan het woord. Ze melden actuele zaken die op dit moment in de verschillende commissies spelen. Schriftelijke verslaglegging hiervan volgt in het mededelin genblad. De commissiemededelingen zijn geen aanleiding tot het stellen van vragen vanuit de vergadering. Tijdens de rondvraag maakt Simon van der Haagen melding van het feit dat het glas in loodraam uit het voormalige gemeentehuis van Noordgouwe een plek krijgt in het Waters noodmuseum nadat woningbouwvereniging Zeeuwland het heeft opgeknapt. Voorzitter Anita de Munnik doet aan de verga dering het voorstel, namens het bestuur, om Hans Erbrink en Peter Vleugel vanwege hun vele verdiensten voor de vereniging, gedurende een lange reeks jaren, te benoemen tot erelid. Met een luid applaus stemmen de aanwezigen hier mee in. Een bos bloemen en een schriftelijke bewijs van het erelidmaatschap wordt aan hen overhandigd. Kroniek 2015 Aansluitend wordt het formele vergadergedeel te van deze avond afgesloten. Na de pauze is het woord aan de 7 auteurs die dit jaar inhoud geven aan de 40e jaargang van de Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland). Een eerste exemplaar van de Kroniek wordt aangeboden door commissie jaarboekvoorzitter, Wijnand Renden, aan de verenigingsvoorzitter Anita de Munnik. Commissielid Lydia Mol introduceert op de haar eigen wijze de 7 sprekers: Huib Uil gaat het verst terug in de tijd en ver haalt van het werk van predikant Willem Teelinck, die de gemeenten Haamstede en Burgh diende van 1606 tot 1613. De zoon van deze predikant schrijft dat de inge zetenen van deze gemeenten bij komst van zijn vader tot de 'lichtzinnigsten van het hele eiland' 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 28