Jaarverslag Kroniek van het land van de Zeemeermin 2015 Corstiaan Prince In november 2015 verscheen de veertigste edi tie van de Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland). De presen tatie vond traditioneel plaats tijdens de Najaars vergadering, die dit jaar in een goed gevuld dorpshuis in Nieuwerkerk werd gehouden. Het eerste nummer reikte Wijnand Renden, voorzit ter van de redactiecommissie Jaarboek, uit aan Anita de Munnik, de nieuwe voorzitter van de Vereniging Stad en Lande. Hierna kwam de presentatie in handen van Lydia Mol-Sipman. Zij riep om beurten de auteurs naar voren om aan de hand van een object een korte toelich ting te geven op hun artikel. Het jubileumnummer kent stuk voor stuk inte ressante en verrassende bijdragen. Het ope ningsartikel is van de hand van redactielid Huib Uil. in 'de roeckelooste van 't gansche eylant' beschrijft hij de inspanningen van de predi kant Willem Teelinck om zijn gemeenten in Haamstede en Burgh op het juiste reformatori sche pad te krijgen. Zoals gebruikelijk is één arti kel in de Kroniek gewijd aan een maritiem-histo- risch onderwerp. Hugo Landheer neemt in 'Waar bleef het schip? De laatste jaren van het kartel schip Vrouwe Gertruda' de lezer mee in zijn zoektocht naar de lotgevallen van dit schip, dat in 1797 was gestrand in Brouwershaven en daar na naar Hellevoetsluis werd versleept. Otto Hoogerhuis beschrijft in 'De diensttijd van een militair te velde tijdens de Eerste Wereldoorlog' de ervaringen van zijn grootvader tijdens de mobilisatieperiode. Zijn grootvader was afkomstig uit Zonnemaire en diende in West-Brabant. Helaas heeft Otto Hoogerhuis de presentatie van zijn artikel niet mogen mee maken. Op 25 juli 2015 is hij geheel onverwachts overleden. Het artikel in de Kroniek is de laatste publicatie van zijn hand. Jop Steenhof de Jong levert ook in deze jaar gang een bijdrage. In 'Zierikzee ontgroeid. De Insulaire Hypotheekbank, 1905-1943' schrijft hij over een bank die een vliegende start maak te, maar tijdens de crisisjaren in zwaar weer belandde. André Flikweert behandelt in 'Stad en lande ver tegenwoordigd. Statenleden vanuit Schouwen- Duiveland 1814-2015' de wijze waarop Schouwen- Duiveland de afgelopen tweehonderd jaar is vertegenwoordigd in de Staten van Zeeland. Aad Stolk en Hans Uil schrijven in hun artikel '215 jaar vrijmetselarij' over de hoogte- en diep tepunten in de geschiedenis van de vijmetse- laarsloge De Ster in 't Oosten uit Zierikzee. Het slotartikel komt op naam van Hans Versput, die de wonderlijke omzwervingen beschrijft van 'De avondmaalsbekers van Bommende'. Het is niet in de laatste plaats aan zijn inspanningen te danken dat deze bekers nu in het Zierikzeese Stadhuismuseum bewonderd mogen worden. De Commissie Jaarboek bestond in 2015 uit de volgende personen: Wijnand Renden (voor zitter), Corstiaan Prince (secretaris), Rob van Leeuwen, Huib Uil, Lydia Mol-Sipman en Peter Noordermeer. De Commissie Jaarboek wil op deze plaats graag haar sponsoren bedanken, die ook dit jaar weer een fraaie uitgave mogelijk maakten. Hun namen zijn vermeld in de colofon van het jaarboek. 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 26