Jaarverslag Monumentencommissie ervaren de aanpak als constructief. De visie moet medio 2016 klaar zijn en hopelijk kunnen we daar tevreden over zijn. Strandhuisjes De gemeente Schouwen-Duiveland is voert momenteel een onderzoek uit naar de bouw van slaaphuisjes op het strand. Ook ligt er een initiatief van een ondernemer om 60 van zulke huisje te bouwen. Wij staan daar zeer kritisch tegenover. Ons standpunt is dat verblijfsrecrea- tie niet op het strand thuis hoort. De vereniging heeft dat proactief in een zienswijze aan de gemeente kenbaar gemaakt. De formele inspraakprocedure over dit onderwerp moet nog starten. Wanneer nodig zullen wij onze visie daar opnieuw naar voren brengen. Landschappelijke inpassing Eén van de voorwaarden voor het toestaan van economische activiteiten in de open ruimte, zoals verblijfsrecreatie maar ook kassen, is een goede landschappelijke inpassing. Dit wordt als zodanig ook in de vergunningen geregeld. De praktijk is dat de uitvoering daarvan vaak te wensen over laat. Dat is slecht voor het land schap, maar ook voor het maatschappelijk draagvlak op ons eiland voor dergelijke ontwik kelingen. In die zin zou mogen worden verwacht dat ook vanuit het economisch krachtenveld hieraan voortvarend vorm zou worden gegeven. Dat blijkt helaas niet het geval. De commissie maakt momenteel een inventarisatie van waar het mis gaat en de gemeente zal vragen daarin actie te ondernemen en vergunningen op dit punt te handhaven. Bent u geïnteresseerd in het werk van onze commissie en wilt u een bijdrage leveren? Dan kunt u contact opnemen met Paula Bremmers, voorzitter van de commissie Planologie, via 0111-402603. Aize Meintema De Monumentencommissie bestond in 2015 uit de volgende leden: Lex Luijendijk voorzitter, Aize Meintema secretaris, David Schorer, Theo de Meester, Jan Stigter en Rien van de Luitgaren. Tweejaarlijks reikt de vereniging Stad en Lande oorkondes uit voor geslaagde restauraties en eervolle vermeldingen voor bijzondere instand houdingen of onderhoud van eilandelijke monu menten. De laatste keer dat dit werd gedaan was in 2014. Het beoordelen, bezoeken en waarderen van die restauraties vraagt veel tijd en zorgvuldigheid waardoor de Monumenten commissie al in 2015 is gestart met de voorbe reidingen voor 2016. Daarnaast hebben we een ongewoon lang zomerreces gehad door verschillende omstan digheden. Daardoor is de Monumentencom missie sinds de voorjaarsledenvergadering tot het einde van het jaar maar vier maal bijeen geweest. De Gemeenteraad heeft in al haar wijsheid besloten de status van gemeentelijk monument versneld af te schaffen waardoor de oorspron kelijke termijn twee jaar naar voren wordt gehaald De Monumentencommissie vindt dit een heel slechte zaak en dit heeft ons het afge lopen jaar nogal bezig gehouden. Toen dit eind 2014 aan de orde kwam was het bestuur van Stad en Lande niet erg gewillig om de gemeen te hierop aan te spreken, maar inmiddels is het bestuur volledig overtuigd van de noodzaak om bezwaar te maken. Er moet toch een mogelijk heid te vinden zijn om de gemeente te laten beseffen dat in een monumentenstad het afschaffen van de status van gemeentelijk monument haast een onfatsoenlijke daad is? Daarnaast zijn we ook in ander verband in over leg met de gemeente. Bijvoorbeeld over ons plan om op belangrijke monumenten, bijvoorbeeld het voormalig stadhuis van Brouwershaven, een bord met de betekenis en oorsprong van het monument geplaatst te krijgen, en dat valt nog niet mee. We houden u van eventuele ontwikke lingen op de hoogte. 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 25