Jaarverslag Commissie Planologie Marnix van Straalen In 2015 bestond de commissie Planologie uit de volgende leden: Paula Bremmers, voorzitter, Marinus van Dijke, Marnix van Stralen, Anne Osinga, Arjan de Hulster, Titus van der Torren, en Jim Louisse (in september 2015 afgetreden.) Ook Anne Osinga wil stoppen met het commis siewerk. we zijn daarom op zoekt naar nieuwe leden die zich actief willen inzetten voor het behoud van ons mooie landschap en haar cultu rele waarden. Daarnaast zoeken we iemand die het secretariaatswerk op zich wil nemen. wat doet de commissie? Ons eiland kenmerkt zich door de unieke en nog relatief ongerepte kwaliteiten van ons landschap als ook de cultuurhistorische waarden op ons eiland. De commissie zet zich in voor het behoud daan/an. Tot ons werkveld behoren de planologi sche ontwikkelingen op Schouwen-Duiveland die naar ons oordeel een bedreiging kunnen vormen dte plannen te reageren via inspraak, maar ook door zelf het initiatief te nemen en mee te den ken hoe het anders en beter kan. Wij zoeken daarbij het overleg om er met andere partijen uit te komen. Maar soms kan het nodig zijn om via een meer formele weg via het indienen van bezwaren het standpunt van onze vereniging kenbaar te maken. De commissie planologie heeft in dit jaar ver gaderd op 11 maart, 9 juni, 23 september en 18 november. Daarbij zijn de volgende zaken aan de orde geweest: Masterplan Renesse Stad en Lande is vertegenwoordigd geweest in de externe klankbordgroep Masterplan Renesse. Het Masterplan is inmiddels vastgesteld en wij kunnen ons vinden in de aanpak en resultaten van dit plan. Veelzijdig Landschap Stad en Lande is vertegenwoordigd in de pro jectgroep 'Veelzijdig Landschap'. Het doel van dit project is de promotie van ons mooie land schap en de natuur. Dit gebeurt o.a. via de mani festatie 'Veelzijdig Landschap van Schouwen- Duiveland', die jaarlijks op Paaszaterdag wordt georganiseerd. zorgvilla's Oud-Bommenede Dit initiatief omvat de bouw van villa's met als doel dat zorgbehoevenden daar kunnen verblij ven en revalideren. Onderdeel van het verdien- model is, dat wanneer er geen vraag is naar zorg, de huisjes ook voor recreatieve doel einden mogen worden gebruikt. Hier ligt bij ons een zorg omdat extra verblijfsrecreatie in dit gebied ons inziens ongewenst is. We hebben onze zienswijze kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad en het college van B8A/V. Ook hebben we contact proberen te leggen met de initiatiefnemers om onze zorg te bespreken. Dat is tot op heden niet gelukt. Ecolodges Kijkuit De Landschapscamping Kijkuit heeft aangege ven 60 ecolodges te willen bouwen in de polder van Bommenede. Net als voor het initiatief 'Oude Bommenede' is ook dit geen goed idee. De pol der van Bommenede is nog stil en donker en daarmee een nog relatief ongerept deel van ons eiland. Parken met uniforme recreatiehuisjes, de daarbij behorende voorzieningen en verlichting hoort daarin niet thuis. Ook de infrastructuur van het gebied (smalle weggetjes) laat het toene mende recreatie verkeer dat het gevolg is niet toe. Ook rond dit initiatief is het momenteel stil geworden, maar het houdt onze aandacht. Schelphoek Bij de Schelphoek waren er initiatieven voor de bouw van een groot zorghotel. in een zienswij ze is door onze vereniging aangegeven dat een ontwikkeling in deze omvang in de Schelphoek niet past. De vereniging stond daarin niet alleen, gezien de vele reacties van ook andere burgers en andere organisaties. Het plan is inmiddels van de baan. Vervolgens is door de gemeente gestart met de ontwikkeling van een visie voor de Schelphoek die wél past bij de kwaliteiten van de gebied en het gebruik daarvan. Twee van onze leden zijn daar actief bij betrokken en 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 24