Van Weelweg K 73 naar Weelweg 3 en van gemengd bedrijf naar recreatieboerderij vele percelen grond, vooral te Nieuwerkerk, Oosterland en Ouwerkerk, waaronder - al vanaf 1837 - de nog altijd bestaande hofstede Situé Haut aan de Schel lewitseweg te Ouwerkerk met ruim 52 ha. grond. Deze hofstede, gelegen tegenover de huidige caissons, kwam na hun overlijden in eigendom bij hun ongehuwde dochter Johanna Martina. Het vruchtgebruik berustte bij hun andere dochter Catharina Fransina Spoor-keller. Veel grond van de familie Keiler bestond uit bos. Zowel aan de Groeneweg te Oosterland als in het Oude Nieuwland ten zuiden van Nieuwerkerk was er rond 1880 een perceel bos met de naam "Keilers Bosch". Dat de familie Keiler zeer vermogend was, blijkt uit het feit dat later ook zijn nakomelingen tot de toen ruim honderd rijkste inwoners van Zeeland behoorden. Zoon Johan Jacob Keller behoorde hiertoe vanaf 1887 tot aan zijn overlij den in 1910, schoonzoon jhr. w.M.H. de Jonge vanaf 1867 tot aan zijn overlijden in 1898 en zijn andere schoonzoon mr. W.L.J. Spoor in de jaren 1888-1890. Ook aangehuwd kleinzoon mr. J.W.D. Schuurbeque Boeije behoorde in de jaren 1895- 1913 tot dit selecte gezelschap. Met het overlijden van Catharina Fransina Spoor- Keller in 1914 is de naam Keiler al weer meer dan honderd jaar uit Zierikzee verdwenen. Ik hoop met dit artikel de herinnering aan deze bijzondere familie tot leven te hebben gewekt. Rinus van Langeraad KAzn. In de jaren vijftig van de vorige eeuw verander de op Schouwen-Duiveland de huisnummering. Tot aan dat moment was er in een gemeente per wijk een doorlopende nummering van de daarin gelegen huizen. De nummers werden voorafgegaan door een letter, die de wijk aan gaf, waarin het desbetreffende pand stond. Deze wijknummering bestond in Nederland vanaf de Napoleontische tijd. Pas toen er offici ële straatnamen kwamen werd de nummering per straat ingevoerd met, vanuit het centrum van het dorp of de stad bekeken, rechts de even en links de oneven nummers. In Nederland was dat voor het eerst in 1875 in Amsterdam. Op Schouwen-Duiveland volgden we deze 'nieuw lichterij' dus ruim 75 jaar later, in tegenstelling tot veel andere dorpen en ste den, die bij de wijknummering de beginletters van het alfabet gebruikten, werd bij de numme ring in de voormalige gemeente Kerkwerve de eerste letter van het dorp of de buurtschap ver meld. Alle huizen in en rondom het dorp Kerkwerve kregen voor het nummer de letter K, alles wat in de buurt van Nieuwerkerke (Schutje) stond was voorzien van de letter N en de nummers van de woningen rondom Moriaanshoofd en Flaauwers waren voorzien van de letter R, die verwees naar het eertijds ten zuiden van Kerkwerve gelegen dorp Rengerskerke. Boerderij Van de boerderij aan de oostzijde van het dorp Kerkwerve, nog net binnen de bebouwde kom aan de Weelweg gelegen, wijzigde in de jaren vijftig van de vorige eeuw dus het huisnummer, van K 73 in nummer 3. Hoe lang het nummer K 73 heeft bestaan is niet duidelijk, maar wel staat vast dat de boerderij ouder is dan het nummer. Omstreeks het jaar 1800 namelijk vestigde de van Renesse afkomstige Johannes Gast (1775- 1841) zich op deze hofstede. Hij trouwde met 10 Literatuur Dr. c.M. van Hoorn, Overzicht van doctores medicinae, heelmeesters en artsen in Zierikzee en op Schouwen- Duiveland gedurende de negentiende eeuw, Zierikzee 1991. Johan Schot en Ernst Homburg, De garancine-fabriek te Zierikzee 1846-1882, in Kroniek van het land van de Zeemeermin 1988. Huib Uil, De stad hunner vaderen, woonhuizen van de familie De Jonge in Zierikzee en omgeving, Zierikzee 2013. www.scheepsindex.nl

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 12