Stad en Lande bestaat 25 jaar Uit de Zierikzeesche Nieuwsbode van 17 april 1964 Aan dit heugelijke feit zal aandacht worden besteed op de vrijdag 24 april te houden jaarver gadering in "Mondragon", waarop de voorzitter een herdenkingsrede zal uitspreken. Bestuursverkiezing is noodzakelijk in verband met het aftreden van mr. F. Th. Dijkmeester, A.A. van Eeten en J. Romeijn, die allen herkiesbaar zijn. Ter voorziening van de vacature J.W. van den Doel heeft het bestuur een tweetal opge maakt, bestaande uit de heren C. Postma en H.G.C. Heringa. In bespreking komt verder de zomerexcursie. Jaarverslag Stad en Lande "Sinds de monumentenwet1 de zorg voor het bouwkundig schoon heeft geregeld, zal onze verenging haar activiteit enigszins moeten ver leggen." Tot deze conclusie komt de secretaris van de "Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland", oud-archivaris P. van Beveren in zijn jaarverslag over 1963. De secretaris spreekt in het laatste jaarverslag van zijn hand de vreugde uit van "Stad en Lande" over de vaststelling van de monumentenlijst door de raad van Zierikzee. Het aantal monumenten in Zierikzee is uiteraard bijzonder groot, waardoor de aanpassing aan het nieuwe stadsplan uiterst moeilijk wordt. Dit is bij de voorbereiding van het saneringsplan wel duidelijk geworden. Afgezien van de prachtige restauratie van de stadhuistoren en de beide havenpoorten - waarvan het stuk stadsmuur aan de oostzijde bijzonder fraai is geworden - blijft in de stad nog genoeg over om te restaureren, als de klei ne onderdelen van gebouwen, waarvoor de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen weer een subsidie gaf van ƒ1500,-. Ook buiten Zierikzee gaan de restauratiewerk zaamheden door. Binnen korte tijd zal de kerk van Dreischor geheel klaar zijn. Eveneens zal de kerk van Noordwelle in oude luister te voorschijn komen, al zal dit nog wel enige tijd vergen. De restauratie van het slot te Haamstede bevindt zich nog in het beginstadium, alleen de brug is nu klaar gekomen. Tijdens de bouw van de brug kwamen bij ontgraving verschillende bouwdelen van het vorige slot aan het licht als het poort gebouw en een geheel zelfstandig bouwwerk. De ontgraving zal geleid worden door de Rijksdienst van Oudheidkundig Bodemonderzoek. 1 De 'Monumentenwet' was de eerste wet op dit gebied na tijdelijke wetgeving in 1940 en 1950. Deze wet werd vastge steld in 1961 en legde de basis voor de huidige zorg voor monumenten in de zin van historisch erfgoed en voor arche- 24 ologie. Door de betere bescherming van monumenten hoefde Stad en Lande zich minder in te zetten voor het behoud. De beide havenpoorten vóór de restauratie op 30 juli 1949 gefotografeerd door Rykel ten Kate (foto GASD RK 0435).

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 26