Jaarverslag commissie Cultuur-historische elementen Jaarverslag commissie Planologie De inventarisatie van deze elementen gaat ge staag door, maar er zouden meer mensen aan mee kunnen doen en werken. Na de polder Dreischor is de Vierbannenpolder bekeken, maar zeker nog niet helemaal, inmiddels wordt er gewerkt aan de polder Zonnemaire en een deel van de polder Schouwen rondom Kerkwerve. Via de Wereldregio is er gepubliceerd, maar er komen weinig reacties binnen met aanvullingen. Aangezien we met dit project betrokken zijn bij het lop (Landschapsontwikkelingsplan) van de gemeente, hebben we ook meegedaan met de dag van het Veelzijdig Landschap op 19 april. In het buitengebied zijn er vele zaken aan de hand en te zien: we noemen de talloze routes (wandel, fiets en auto) met diverse bebordingen en informatiepanelen. We geven ook aandacht aan de bewegwijzering en het schoon- en bij houden van borden. Ook loopt er een onderzoek naar duikers en sluizen. Opnieuw weer de oproep aan onze leden om vooral cultuur-historische elementen die u kent in het buitengebied aan ons door te geven. Pas als we deze in kaart gebracht hebben, kunnen we ze beschermen. Voor meer informatie en aanmelden kunt u con tact opnemen met Ria Geluk, tel. 0111-415547; e-mail riageluk@zeelandnet.nl Aize Meintema De commissie heeft in 2013 vier keer vergaderd. De volgende onderwerpen zijn in deze vergade ring besproken. Omgevingsvergunning glastuinbouw Sirjans- land. Dit onderwerp is in het vorige Medede lingenblad uitvoerig besproken. We willen eerder worden betrokken bij de aanvang van projecten zodat we niet altijd van leer moeten trekken tegen min of meer vastgestelde plannen. De voorzitter van onze vereniging neemt hierin het voortouw. Het ontwerp bestemmingsplan recreatieter reinen. De Veerse toren, gelukkig afgeblazen. windpark Krammer. Bestemmingsplan Kop van Schouwen, bewa ken of de houtwallen hierin goed geborgd wor den, ze staan nu op de plankaart ingetekend. Kennis nemen en eventueel becommenta riëren van de bijeenkomsten veelzijdig Land schap. Stand van zaken Ecomare, we hebben hier tot op heden weinig inzicht in. Kennisgenomen van het Wageningen-project 1 km2, bij 'Dreischor, Venster op de Wereld'. Herinrichting van de binnenstad van Zierik- zee. Ons bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het Havenplein is ongegrond verklaard. We volgen met belangstelling de kustverster- king Noorderstrand. Sinds december jl. de plannen voor de zorg- appartementen Oud Bommenede. in beeld is nog steeds het Zorghotel Schelp- hoek, we wachten op een onderzoeksrapport van Royal Haskoning. De bovenvermelde onderwerpen en plannen zijn in de commissie besproken. Ze hebben niet allemaal geleid tot reacties. Begin 2013 bestond de commissie uit de volgen de leden: Marinus van Dijke, Arjan van de Hulster, Jim Louisse, Anne Osinga, Koert Rouw, Marnix van Stralen en Aize Meintema (secretaris). In sep tember heeft Koert Rouw het lidmaatschap van de commissie wegens veranderde werkzaamhe den helaas moeten beëindigen. In de bestuurs vergadering van september heeft Titus van der Torren aangegeven tot de commissie te willen toetreden. Een voorzitter ontbreekt nog steeds en de functie van secretaris is vacant. 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 25