Jaarverslag commissie PR en Communicatie baar te maken voor het schrijven van haar scrip tie over Brijdorpe, dat toch nooit een grote stad is geworden. Ze onderzocht er een kannetje, geen Jacobakannetje, van de fam. Padmos en ze logeerde wel eens in Bripe. Oud-marinier Adrie van Vliet schreef over de ondergang van de Zierikzeesche vissersvloot. Zijn bron was o.a. een boek gebonden oude kranten, waarin ook kapitein Blake voorkwam. Bij genealogisch onderzoek stuitte Hugo Doeleman op Dr. Frans Pieter Jacobus Was uit Oosterland. Job Steenhof de Jong schreef over de ontwikke ling van Nieuw-Haamstede in crisistijd. Een vliegveld moest de bereikbaarheid verbeteren. Hij toont een emaille bord van de directiewo ning van de fam. Dussel. Frans Beekman noemt het boek van Martin Mons Mijn zoon Gerrit. Hier komt het hotel Van Oppen uit de Verrenieuwstraat in voor. Mede door de toelichting van de burgemeester van Noordwijk, Jan-Piet Locker, kwam hij tot de bij drage in onze kroniek. Na de pauze met koffie van de vereniging, is het woord aan Joop Schaminée over de "vierkante km" in de omgeving van Dreischor. Dit project biedt de mogelijkheid om een scala aan onder werpen te onderzoeken. Zoals het akkerland, Antje met streekdracht, de begraafplaats, de kreek, de molen, het museum en muurrecla mes. Daar multimediale middelen worden inge zet, wordt het meer dan een boek. Op boeiende en vlotte wijze noemt hij o.a. de Pasveersloot, een oxidatiesloot, om het water te zuiveren. Hij heeft dankbaar gebruik gemaakt van de studie van Jan Somers, die op latere leeftijd promo veerde. Bij het project 'vierkante km' wordt gelet op: mensen die betekenis geven aan het land schap; relaties die er zijn met de buitenwereld; samenhang die er is met verleden, heden en toekomst; een respectvolle, terughoudende en beschou wende toekomst. Schamineés betoog leverde boeiende vragen op. Duidelijk een geslaagde lezing! Bij de rondvraag word nog gevraagd waar het wapen van de vereniging is tijdens de vergade ring. De nieuwe voorzitter zal ervoor zorgen dat het de volgende keer aanwezig is. Wijnand Renden sluit rond 22.00 uur de vergadering. Ria Geluk De commissie heeft in 2013 de website van In het najaar van 2013 is wederom de cursus Stad en Lande is grondig herzien en die straalt 'Geschiedenis leeft!' georganiseerd met 24 deel- nu meer elan uit. De site heeft een duidelijker nemers. De volgende onderwerpen kwamen overzicht van de organisatie en de werkzaam- aan de orde: Inundatie van 1944 (Kees Slager), heden van de vereniging gekregen. Landschapsgeschiedenis/zoet en zout (Bram Er is gewerkt aan een nieuwe informatieve wer- Verkruysse), Oe ist noe, dialect (Rob van vingsfolder die gereed is en op verschillende Leeuwen) en er was een busrit over de west plaatsen verkrijgbaar is. De twee algemene kant van het eiland (Wim de Vrieze). Bijpassende ledenvergaderingen staan altijd in de pers ter locaties voor de avonden werden gevonden op aankondiging en zijn ook voor niet-leden toe- Zijpe, aan de Slikweg en aan de Oude Haven, gankelijk. Stad en Lande was met een kraam Sinds 2010 zijn er vijf cursussen 'Geschiedenis aanwezig op de Burghse Dag (in Burgh), op de leeft!' geweest met vele onderwerpen die alle vlasdag (Dreischor) en op de Open Monumen- betrekking hadden op Schouwen-Duiveland. tendag (Zierikzee) met informatie en verkoop Suggesties voor een nieuwe cursus in 2014 zijn van de Kroniek van het land van de Zeemeer- welkom, min, kaarten en ander materiaal. 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 24