Het contact met de gemeente is de laatste tijd verbeterd. We worden nu in een vroeger stadi um betrokken bij planvorming. Dat is beter dan aan het eind van allerlei procedures alsnog voor voldongen feiten te worden geplaatst, in sep tember heeft een afvaardiging van onze vereni ging gezamenlijk met gemeentelijke vertegen van Zierikzee gemaakt en zijn plannen bespro ken en van commentaar voorzien. Dit betrof dan Havenplein, Maarstraat, Karnemelks-vaart, par keerterreinen en aanlooproutes. Over de plan matige aanpak op dit moment zijn we positief. Door drukke werkzaamheden zag Koert Rouw zich genoodzaakt te bedanken als bestuurslid. Er is op dit moment dus een vacature in het be stuur. U kunt zich hiervoor melden bij het bestuur. Penningmeester Cor van der Linde licht de begroting toe. Vooral de post van de Kroniek is volgend jaar lager, nu we naar een andere druk kerij zijn gegaan. De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de begroting voor 2014. Komend jaar vieren we het 75-jarig bestaan van onze vereniging. Voor dit jubileum denkt de commis sie aan een jubileum najaarsvergadering in november. De fotogroep Schouwen-Duiveland is uitgenodigd een tentoonstelling samen te stel len over het thema "Monumentaal". We kunnen op hun medewerking rekenen. Aan de scholen is gevraagd mee te werken aan een tentoonstel ling over toekomstig wonen op Schouwen- Duiveland. Ook wordt gedacht aan een jubile umexcursie voor leden en partners. Hebt u nog ideeën voor onze jubileumviering? Draag ze aan. Hans Erbrink vraag of van die tentoonstel ling een boekje gemaakt kan worden voor de leden ver weg. Dat zijn er immers veel. in het verslag van de commissie Monumenten geeft Aize Meintema aan dat de Brouwerij aan de Burghse weg in Haamstede verbouwd wordt. Nu we voor het ontcijferen van de muurreclame in de Meelstraat niet bij het douanemuseum terecht kunnen gaan we nog bij de fa. Heineken te rade. Er is een lijst opgesteld met monumen ten, die in aanmerking komen voor een oorkon de in het voorjaar van 2014. Het glas-in-lood- raam uit Noordgouwe wordt in het Watersnood museum geplaatst. Op een vraag uit de vergade ring wordt geantwoord dat aan het gebouw van Omoda langs de weg naar de Val planologisch niets te doen is omdat het op een industrie terrein staat. Aan de gemeente is aandacht gevraagd voor onderhoud en de staat van het metselwerk langs de Wandeling in Zierikzee. De commissie Planologie heeft niets bijzonders te melden op dit moment. Wel zoekt men een nieuwe secretaris voor deze commissie. U kunt zich melden. De commissie Cultuur historische elementen heeft ook behoefte aan versterking. Ze begin nen met inventarisatie van elementen in de pol der van Zonnemaire. Ze werken volgens het Landschappelijk Ontwikkelingsplan. Ook bij de PR-commissie worden nieuwe leden gezocht. Op markten en evenementen door het jaar heen staat de commissie met een propagan- datafel, waar ook enkele artikelen te koop zijn. De bestuursleden Kees Struijk en Ria Geluk heb ben dit najaar weer met succes een cursus 'Geschiedenis leeft!' georganiseerd. Nannie Dorst vertelt spontaan ter vergadering dat het erg de moeite waard is. Goede inleiders en passende locaties! De commissie Tijdschrift wordt nu gevormd door Peter Noordermeer en Jeroen Padmos. Peter Maartense heeft afscheid geno men. Zij kunnen ook nog assistentie gebruiken. Soms is er te weinig en soms te veel kopij voor een Mededelingenblad. Ria Geluk wordt uitgeno digd haar nieuws over de polders, dat in de wereldregio verschijnt, ook in ons blad te zetten. Niet alle leden krijgen de Wereldregio onder ogen. De Excursiecommissie probeert een bestem ming te vinden voor de jubileumreis. Omdat we jaarlijks afwisselend België/Nederland als bestemming hebben valt er te denken aan Antwerpen of Gent. Hugo Doeleman stelt voor een excursie op Schouwen-Duiveland te organi seren voor de leden van buiten Zeeland. De commissie Jaarboek is goed bezet, ook nu Joop van Loo de commissie heeft verlaten. Peter Noordermeer heeft zijn plaats ingenomen. De artikelen voor de Kroniek waren gauw gekozen en ook voor volgend jaar zijn er al voldoende onderwerpen. Het eerste exemplaar wordt door wijnand Renden uitgereikt aan Emma de Boo van Uijen, de jongste schrijfster van een artikel in de Kroniek. Dit is een mooi moment om de presentatie van de Kroniek over te geven aan Lydia Mol. zij geeft de schrijvers de gelegenheid hun artikel te intro duceren. Zo krijgt Emma de kans om haar motivatie ken- 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 23