Verslag najaarsvergadering Stad en Lande Schouwen-Duiveland vrijdag 29 november 2013 te Dreischor 2 De volgende weesmeesters waren belast bij het toezicht op de nalatenschap van Nicolaas Abrahamsz. Coole en Anna Morette: Pieter Mogge, Rochus Hofferus, Anthonij Hoffer en Pieter Haijmans. Zij werden tijdens hun werk zaamheden bijgestaan door secretaris Jacob Goltzius. 3 Een meerderjarigheidsverklaring, ook wel Venia Aetatis genoemd, is een officiële akte van meerderjarigheid. Volgens het Romeinse recht werd een inwoner van de Republiek op 25 jarige leeftijd meerderjarig. Er waren echter ook minderjarigen die vervroegd meerderjarig verklaard wilden worden. Hiervoor konden meerdere redenen bestaan, zoals het zelfstandig handel willen drijven of het zelfstandig exploiteren van een bedrijf. Zij konden hiertoe een verzoek indienen bij de overheid. In Zeeland was dit doorgaans het college van Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland. 4 GASD, Notariële archieven, inv.nr. 3397, aktenr. 34, dd. 18 juli 1668. De Carolus gulden vertegenwoordigde een waarde van ongeveer twintig stuivers. De Rozennobel vertegenwoordigde een waarde van ongeveer vijftig stuivers, in 1673 wordt de ligging van de woning als volgt omschreven: een woonhuis staande aan de noord zijde van de Oude Haven tussen desen, belenden oost Cornells Lambreghts schipper, west Hendrica Boone, zuijdt de straat, en noord Agatha Davids erve. 5 Alle bedragen worden in de archiefstukken weergege ven in ponden Vlaams. 1 pond Vlaams was gelijk aan zes gulden. Via (Engelstalige) internetpagina van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis www.iisg.nl/calculate.php is het mogelijk om uit te reke nen wat de prijs in guldens en euro's zou zijn. Aangezien u niet het bedrag in ponden kunt invullen, is het handigst om het bedrag in ponden met 6 te vermenigvuldigen en dan dit bedrag in te vullen met als valutateken de fl. van gulden, vervolgens typt u het jaar waarin de boedelreke ning is opgemaakt (resp. 1670 of 1673) in en klikt u op 'Calculatie' om de berekening te laten maken. 6 Guido Hendrix 'Uut de pepieren: Eigentijdse bronnen over het dagelijks leven op Schouwen-Duiveland in vroeger tijden', in: Stad en Lande. Historische bijdragen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 50e jaargang nr. 138 (Zierikzee 2013) p. 13. 7 ibidem. 8 Van Dijk en Roorda deden onderzoek naar het achttien- de-eeuwse Zierikzeese patriciaat. Uit hun bevindingen blijkt dat de overlevingskansen voor zuigelingen in Zierikzee in vergelijking met andere plaatsen extreem laag was. Zij noemen de hoge cijfers voor de zeventien de en voor mannen nog in de eerste helft van de acht tiende eeuw frappant. Een derde tot een vierde deel van de baby's overleed vóór het bereiken van het eerste levensjaar. Na het eerste levensjaar nam de sterftekans echter af. Hoewel ook tot het vijfde levensjaar de sterf te nog hoog was, is ze toch niet meer zo extreem hoog als gedurende de zuigelingenperiode. H. van Dijk en D.J. Roorda, Het patriciaat van Zierikzee tijdens de Republiek (Rotterdam/Leiden 1979) p. 26-27. 9 Een vogelroer of radslotbuks was een klein jachtwapen met getrokken lopen dat werd gebruikt om zittend wild mee te schieten. Een bandelier ontwikkelde zich van een draagriem voor bijvoorbeeld een degen naar een riem waaraan patronen werden gedragen. 10 Een gemet is een vlaktemaat. Het Schouwse gemet was 300 vierkante roede groot, ofwel 0,416 ha. Naast het Schouwse gemet werd ook het Blooise gemet in Zeeland gehanteerd waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen oude en nieuwe polders. Voor een oude polder gold: 1 gemet 300 roede 0,392 ha. Voor nieuwe polders gold: 1 gemet 300 vierkante roede 0,4165 ha. Bron: internetpagina van het Meertens Instituut http://www.meertens.knaw.nl/mgw/maat/l37 Jan Heuseveldt, notulist Voorzitter wijnand Renden heet iedereen harte lijk welkom. In het bijzonder worden welkom geheten de ereleden: Frans Beekman, Hugo Doeleman, Joop van Loo en de inleider dhr. Joop Schaminée. Er is bericht van verhindering van Carla Constanse, Maarten Koster, Frank van Assen, Jan Stigter, Huib Uil, Menno van Geelen, Tonnie Merle, Han van Eldik en Betty Blikman. Het verslag van de voorjaarsvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen ingekomen stukken. Door een technische onvolkomenheid is dit verslag buiten het vorige nummer van het Mededelingenblad gebleven. Ook volgen hier nog de verslagen van de Commissie Planologie, de Commissie PR en Communicatie en de commissie Cultuur-historische elementen. Bij de mededelingen betuigt de voorzitter zijn spijt, dat veel mensen zelf koffie hebben gekocht bij binnenkomst. Dat had van de vereni ging gemoeten. We maken dat in de pauze goed. 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 22