De familie Coole Uit de overgeleverde stukken blijkt dat Nicolaes Abrahamszn. Coole woonde aan de noordzijde van de Oude Haven in Zierikzee. Volgens nota riële akte, gepasseerd voor notaris Leonart Gaenders en getuigen te Zierikzee kocht Coole deze woning in 1668 van Cornelis Lambrechtse voor 1350 Carolusguldens en twee rozennobels.4 Aan het zogenaamde Breede slop (de huidige Paardenstraat) bezat Coole een pakhuis en hof. In 1670 werd dit pakhuis gewaardeerd op een bedrag van ruim 116 Vlaams en was daarmee een aanzienlijk bezit.5 Coole was houtkoper en timmerman van beroep. Dit ambacht werd, zoals toen gebruikelijk, aan huis uitgevoerd. Over de timmermansaffaire komen we niet meer te weten dan dat er een bepaalde kwantiteit gereedschappen en materia len in de winkel aanwezig waren die een waarde van ongeveer 35 Vlaams vertegenwoordigden. De houtkoperij zal een aanzienlijk groter deel van de bedrijfsvoering hebben uitgemaakt. Deze omvatte een grote hoeveelheid hout, waaronder een houttuin met hoofd, verspreid langs de haven gelegen houtstapels en balken en delen die zich buiten de stad bevonden. Het belang hiervan blijkt uit de geschatte waarde, namelijk in totaal ruim 365 Vlaams. Hier tegenover stond een debet van 300 Vlaams aan kooplieden in hout in Holland en elders. Woning met de huisnaam 'De Goudenboom' aan de Singelstraat in Middelburg, uit de nalatenschap van Anna Morette blijkt dat zij voor een derde deel eigenaresse van deze woning is. (Foto collectie auteur, april 2014) Nicolaes Abrahamszn. Coole overlijdt in 1673. Hoewel in later eeuwen de familienaam Coole (ook gespeld als Koole) vaker voorkomt op Schouwen-Duiveland, is het voor als nog onbe kend waar de wortels van Nicolaes liggen. Uit zijn testament blijkt dat hij in ieder geval een zuster, genaamd Maria had. Zij wordt tot erfge name benoemd in het geval dat de kinderen vroegtijdig komen te overlijden. Uit datzelfde testament blijkt ook dat Coole aan zijn dienstbo de Cornelia Cornelisjdochter] d'Jonge 6 Vlaams nalaat en haar 7 Vlaams schenkt voor de aan schaf van rouwkleding. Cooles echtgenote Anna Morette was mogelijk afkomstig uit Middelburg, in de beschrijving van haar nalatenschap treffen we daar aanwijzingen voor. Zij bezat bijvoorbeeld 1/3 part in een woning genaamd 'Den Gouden Boom' gelegen aan de Middelburgse Singelstraete. Misschien is dit de woning waarvan Nicolaes in het predica- tieboek noteert dat hij met Anna Morette 'ten huise van haer moedere op den 24 oktober 1654' is getrouwd.6 Ook bezat zij een obligatie op de Middelburgse leenbank en 1/3 part van een schuldbekentenis getrokken op het 'groen- huys tot Middelburg in de Lange Vylle'. Uit de archiefbescheiden en het predicatieboek weten we dat Anna te Zierikzee in 1670 overleed. In de archiefbescheiden wordt helaas geen exacte overlijdensdatum vermeld. Volgens de transcriptie van Hendrix had het echtpaar Coole een dochter, maar zij wordt in beide boedelinventarissen niet vermeld. Het is daarom aannemelijk dat zij al vóór 1670 overle den is. Volgens Coole werd zij begraven 'in ons graeft in de grote kerke' waar ook Anna en een zoon begraven zouden worden.7 Hoge kinder en zuigelingensterfte waren in de zeventiende eeuw geen uitzondering en uit onderzoek blijkt dat Zierikzee te maken had met een uitzonderlijk hoog sterftecijfer.8 uit de stukken afkomstig uit het weeskamerarchief blijkt dat twee zoontjes Coole hun ouders overleefden. Abraham en Olyvier zijn bij het overlijden van hun vader in 1673 respectievelijk veertien en zes jaar oud. De nalatenschap Coole moet in de tweede helft van de zeven tiende eeuw een gerespecteerd inwoner van 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 19