Een cleijn wagen houte kasse en een krucifix Jeroen Padmos De zeventiende eeuwse nalatenschappen van Nicolaes Abrahamsz. coole en Anna Morette In het Mededelingenblad nummer 138 werd in de rubriek 'Uut de pepieren' door Guido Hendrix melding gemaakt van een bijzonder predicatie- boek dat zich in de kloosterbibliotheek van Westmalle (België) bevindt. In zijn bijdrage ves tigt Hendrix de aandacht op dit boek omdat het in de zeventiende eeuw eigendom is geweest van de Zierikzeeënaar Nicolaes Abrahamszn. Coole. Op de schutbladen van het predicatie- boek heeft Coole een korte levensbeschrijving van zichzelf en zijn gezin opgenomen. Door de redactie van stad en Lande werd op de tekst van Hendrix een beknopt supplement geschreven. Deze aanvulling is onvolledig en om te komen tot een beter gedocumenteerd beeld is besloten om opnieuw onderzoek te doen in het Weeskamer archief van Zierikzee. In deze bijdrage worden de bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd. De weeskamer Hendrix wijst in zijn artikel op de aanwezig heid van stukken in het Weeskamerarchief van Zierikzee die betrekking hebben op de nalaten schappen van Anna Morette en Nicolaes Abrahamszn. Coole.1 De weeskamer was een van overheidswege ingesteld orgaan voor het toezicht op het beheer van de bezittingen en de opvoeding van hele of halve minderjarige wezen en zwakzinnigen. De beambten die dit toezicht uitoefenden werden weesmeesters genoemd. Het zierikzeese college van weesmeesters bestond vanaf 1527 uit vijf personen.2 De wees meester hield toezicht vanaf het overlijden van een of beide ouders en dit tot aan het bereiken van de meerderjarige leeftijd of het huwelijk van de wees. Een derde mogelijkheid om het toe zicht te laten eindigen was het door de overheid afkondigen van de meerderjarigheid van het weeskind, de zogenaamde Veniam Aetatis.3 Door Nicolaes Coole en zijn echtgenote Anna Morette werden bij testament drie voogden aan gesteld. Hun namen waren Marcelis Jochums Schaep, Lucas d'Goet (een zwager van Coole) en Johannes (Jan) Schaep. Deze laatste was apothe ker in Zierikzee. Na het overlijden van Anna bleef de opvoeding van de twee kinderen bij vader Nicolaes. Om de weeskamer inzicht te geven in de nalatenschap van Anna stelde Nicolaes een zogenaamd inventaris op. Dit inventaris bevat een opsomming van de bezittingen met een geschatte waardebepaling. Na het overlijden Nicolaes Abrahamszn. Coole in 1673 zijn de kin deren volledig toevertrouwd aan de zorg van de voogden. De voogden zijn op dat moment ook de aangewezen personen om de weeskamer inzicht te geven in de bezittingen en schulden van Coole. Zij leggen vanaf dat moment jaarlijks rekening en verantwoording af over het gevoer de beheer. Omdat al die stukken bewaard zijn gebleven kunnen we een nauwgezet beeld reconstrueren van de bezittingen en schulden van de familie Coole. 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 18