Stad en Lande-excursie naar Antwerpen Johan Rudolph Thorbecke, als student kind aan huis bij de familie Van Voorst ling verkeerde in een chaotische toestand. Van Voorst zag in Thorbecke waarschijnlijk een aan staande assistent-bibliothecaris. Maar deze was bang zich aan Van Voorst te binden. Hij schreef aan zijn vader: 'Met eenen man van deze eer zucht doelmatig om te gaan, vereischt de groot ste omzigtigheid.' Toen al werkte Thorbecke voorzichtig aan goede betrekkingen en contac ten met hoogleraren en andere invloedrijke per sonen, met het oog op zijn toekomst. De bewaard gebleven brieven aan zijn vader gunnen ons nog een kijkje in het privéleven van Van Voorst. Thorbecke schreef: 'Wat mijn ver keer aan het huis van prf. Van Voorst betreft, zoo kan ik u daaromtrent de aangenaamste berigten geven. Ik bezoek dat huis doorgaans om den anderen dag en worde daar met die vertrouwe lijkheid, hartelijkheid en liefde altoos ontvangen en behandeld, als buiten ten Uwent nergens, vooral echter bepaalt zich deze verkering, daar de professor buiten tijds altoos zijn occupatien heeft, tot mevrouw, die ik dan ook bijna als mijn andere moeder beschouw. Bovendien eet ik er dikwijls en vooral bij eenige bijzondere gelegen heid of huiselijke vreugde. Zoo heb ik nog onlangs medegevierd den drie en zestigsten verjaardag van den hoogleraar, ik ben hier in veele betrekkingen en kom aan veele huizen, maar nergens gevoel ik mij zoo als bij den hoog leraar Van Voorst, want daar ben ik als kind.' Aangezien vrouwen vaak een minder voorname rol in de geschiedenis spelen, is het aardig om te lezen dat in dit geval mevrouw Van Voorst een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vorming van de toen nog onbekende en arme student Johan Rudolf Thorbecke. Bronnen: DBNL: A.J. van der AA, Biografisch Woordenboek GASD: Kerkenraadsnotulen Herv. Gem. Zierikzee Mededelingen betreffende de Ned. Herv. gemeente te Zierikzee, 1930, uitg. boekhandel P. Ochtman www.janvanhout.nl (regenten) www.franekeruniversiteit.nl/geschiedenis www.wikipedia.nl Teylers-Eerste-Genootschap P. Schneiders: Nederlandse Bibliotheekgeschiedenis: van Librije tot virtuele bibliotheek, pag. 152, NBDP Biblion Publishers 1997 Peter Vleugel Op zaterdag 6 september gaat de jaarlijkse excursie naar Antwerpen. We rijden eerst naar Hulst, waar we koffiedrinken. Hulst is een oude, Vlaamse vestingstad die een belangrijke rol speelde in de 80-jarige oorlog. Rond Hulst speel de zich ook de middeleeuwse fabel Van den vos Reynaerde af. De grote willibrordus-basiliek is van veraf te zien. Hij is in Scheldegotiek gebouwd door diver se bouwmeesters. De torenspits is na het bom bardement van 17 september 1944 op 'eigen tijdse' manier herbouwd. Na de koffie rijden we door naar Antwerpen. Volgens de legende is de naam Antwerpen ont staan doordat de reus Druoon Antigoon ieder- 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 15