GEEF ZIERIKZEE ZIJN OUDE SILHOUET TERUG uitzondering dan van het traject Kampen- Nieuwerkerk wat ik zojuist uit de doeken heb gedaan. Maximiliaan Braam werd op 8 september 1850 in Nieuwerkerk geboren. Hij volgde daar het onder wijs op de Openbare Lagere School en moest op het land werken. Hij was leergierig en ging in zijn vrije tijd naar de hoofdonderwijzer om les. in 1872 werd hij de landarbeid moe, leende geld en emigreerde naar Noord-Amerika om in een koperslagerij de kost te verdienen. Intussen stu deerde hij. Twee jaren later werd hij onderwijzer in een plaatsje in Ohio. Hij studeerde verder om uiteindelijk in 1914 de doctorsgraad te behalen. Braam overleed op 11 oktober 1931 en heeft een deel van zijn vermogen nagelaten voor het vor men van een fonds, om van de rente de leerlingen van de school waar hij zijn eerste onderricht genoten had, jaarlijks een feestdag te bezorgen. Gegevens ontleend aan: Duiveland zoals het was... (Zierikzee 1974.) Rinus van Langeraad KAzn. De Watersnood van 1953 heeft naast veel mense lijk leed, onder andere ook onnoemelijke schade toegebracht aan de agrarische sector op Schouwen-Duiveland. Allereerst was daar het zoute water dat de structuur van de landbouw grond kapot maakte. Daarna kwam de wederop bouw, die voor de landbouw bestond uit een groots aangepakte herverkaveling. De daarbij behorende werkzaamheden hadden ook jaren lang een verwoestende invloed op de kwaliteit van de landbouwgrond. Geen wonder dus, dat 'men' in de jaren na de Ramp tegemoetkomend was ten opzichte van de agrarische bevolking van ons eiland. Deze cou lance kwam heel sterk tot uitdrukking toen in 1954 door de Coöperatieve Aan- en verkoopvereniging Schouwen-Duiveland, die later opging in Cebeco Zuidwest, de aanvraag voor een vergunning voor de bouw van een 47 meter hoge betonnen graansilo aan de Zelke werd ingediend. Hoewel krachtens de bepalin gen, geldend voor het oude uitbreidingsplan van de toenmalige gemeente Zierikzee, de maximale bouwhoogte diende te worden beperkt tot zeven meter, stemde de gemeenteraad op 24 november 1954 met algemene stemmen voor het verlenen van de bouwvergunning. Daaraan waren vele besprekingen in comités van diverse samenstel lingen voorafgegaan. Bestuur vereniging Stad en Lande De bekende Zierikzeese wethouder uit die tijd, A.M. den Boer, was een groot pleitbezorger voor de bouw van de silo en kreeg onder andere Gedeputeerde Staten van Zeeland zover dat zij een raadsbesluit in die zin goed zouden keuren. Ja, zelfs het bestuur van Stad en Lande ging over stag. In de vergadering van december 1954 stelde voorzitter Westendorp Boerma volgens een verslag in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 18 december 1954, 'dat door de bouw van de silo het stadssilhouet door deze 'tweede dikke toren' op ernstige wijze zal worden geschaad. Niettemin heeft het bestuur gemeend toch niet te moeten protesteren, daar de economische belangen van de landbouw al te zwaar wegen. Spreker hoopte niet dat er versieringen aan het gebouw zullen worden aangebracht (zoals in de gemeenteraad was voorgesteld, RvL). Het kan beter maar een nuchter, eerlijk gebouw blijven.' En zo kon het gebeuren dat de Zierikzeesche Nieuwsbode van 9 december 1954 het volgende schreef. 'Voor de Coöperatieve Aankoopverenig ing, voor de agrarische bevolking van Schouwen- 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 6