VAN DE (EX)VOORZITTER VAN DE REDACTIE Hans Erbrink in de voorjaarsvergadering ben ik na twaalf jaar reglementair afgetreden als voorzitter van uw Vereniging. Een vierde termijn ambieerde ik niet gezien mijn leeftijd: ik kreeg het gevoel tegen die tijd zelf een stukje 'cultureel erfgoed' geworden te zijn en dat is niet gezond! Er moest dus terecht plaats gemaakt worden voor een jonger iemand (M/V). En dan doet zich een groot probleem voor: de 'vijver' waaruit men kandidaten kan vissen is op dit eiland heel klein en er zijn heel veel verenigingen en clubs die in dezelfde vijver naar bestuurleden vissen. Mijn pogingen om een geschikte kandidaat te vin den zijn helaas op niets uitgelopen. De gevraagde personen voelden zich weliswaar verrast en gevleid, maar moesten na ampele overwegingen toch besluiten om het niet te doen. ik kan mij daar best iets bij voorstellen: Je komt met heel wat ver schillende aspecten van onze eilandelijke samen leving in aanraking, met heel wat mensen, belan gen van andere instanties als gemeente en pro vincie en met problemen waar je als voorzitter de eindverantwoordelijkheid zwaar voelt. Toch heb het uitermate boeiende jaren gevonden en met veel plezier dat werk te midden van mijn medebestuursleden mogen verrichten, en dat alles in een goede sfeer. Dat een handeling toch een enkele keer volkomen fout kan gaan, heeft mij zeer gespeten en daar heb ik ook in het open baar mijn verontschuldigingen voor aangeboden. Van die fout heb ik wel heel veel geleerd! Ik hoop, dat er spoedig een opvolger gevonden kan worden en dat de Vereniging nog jarenlang de belangrijke rol mag blijven vervullen waarvoor zij drieënzeventig jaar geleden in het leven is geroe pen. Het ga u allen goed! Met vriendelijke groeten, Hans Erbrink Weer een wat dikker nummer van Stad en Lande. Sander den Haan neemt ons opnieuw mee naar het 'ongemeen plaisierig buyteplaatsje' van Job Baster in Schuddebeurs. Ook van zijn hand een aflevering van 'Uut de Pepiere' waarin de tuinge- noegens van de bewoners van Schouwen- Duiveland in de loop der eeuwen worden belicht. Uw redacteur, als 'import Zeeuw' zeer geïnteres seerd in zijn directe omgeving, had op oude staf kaarten al opgemerkt dat in de buurt van de voor malige haven van Beldert een stoomgemaal stond. Dat dat stoomgemaal er niet meer staat was duidelijk, maar er was ook geen zichtbaar restant van het gemaal. Groot was mijn genoegen toen ons lid Peter Noordermeer in de 'Dorpskrant van Dreischor' een serie publiceerde over de his torie van het gemaal. Met enige aanpassingen vindt u in deze aflevering van Stad en Lande de wederwaardigheden van 'Het vermaledijde Verste Sas' en zijn stoomgemaal. Verder in deze editie: een hartenkreet van Rinus van Langeraad KAzn, een verzoek om hulp bij het vinden van Nieuwerkerkers, een bijdrage over de merkwaardige reis van een ansichtkaart en de considerans bij de uitreiking van de oorkonden en eervolle vermeldingen van de Monumenten commissie. informatie over de najaarsexcursie completeert deze aflevering van nummer 134 van Stad en Lande die voor elk wat wils hoopt te bieden. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 3