3 De Middelburgse Courant juli 1779 beschrijft de lust plaats in Colijnsplaat als een perceel met een doolhof, een berceau (loofgang), kassen voor druiven- en perzi kenteelt, boomgaarden, 'Engelsch bosch' met een 'bergje', meerdere 'vijvers en kommen', en een 'extra groote broeyerie'. Zie ook: Martin van den Broeke, Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren, Alphen aan den Rijn 2001 p. 24-25. Vaderlandsche letteroefeningen II (1767) pag. 510. Baster vertaalde de veertiende herdruk van Millers Gardener's dictionary, die voor het eerst in 1731 was verschenen. 5 Marinus Kouwenberg werkte wellicht voor Samuel Boeye, eigenaar van de buitenplaats Weelzicht en stich ter van het buiten Heesterlust in Noordgouwe. Mogelijk herinnert de voornaam van zijn in 1802 in Noordgouwe geboren zoon Samuel aan de jaren in dit buitenplaat sendorp. Marinus' broer Pieter Kouwenberg woonde en werkte in deze jaren op Zorgvlied (GASD, bevolkingsre gister gemeente Noordgouwe 1819-1825 resp. pag. 65vo (geen huisnr.) en 47vo (huisnr.66/78). 6 A.J. van der Aa (red.), Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden II, Gorinchem 1840 pag. 805. De buiten plaats in Bloois nabij Brouwershaven was toen al in een boerenhofstede veranderd. De gebouwen van dit bui ten lagen op de plaats van hofstede Mon Génie aan de tegenwoordige Provinciale Straatweg, even buiten de stadskern. 7 Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (GASD), Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE) (Schouwen-Duiveland) inv.nr. 4295 (akte 17 maart 1796). 8 Zeeuws Archief (ZA), Archief Rekenkamer van Zeeland inv.nrs. 45481 en 45061. 9 ZA, Archief Rekenkamer van Zeeland inv.nr. 45111. 10 Aan het bestaan van Zorgvliet (het voormalige Rust en Werk) als lustplaats, zal toen al een eind zijn gekomen. Twee gelijknamige buitenplaatsen in het gebied zou den voor onduidelijkheid hebben gezorgd. Zie: 'Bronnenoverzicht buitenplaatsen en landsteden Noordgouwe (1595) 1651-1832', in: Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Brouwershaven (serie Schouwen- Duiveland) lil, Middelburg 1999 pag. 74-75. 'Bronnenoverzicht buitenplaatsen en landsteden Noordgouwe (1595) 1651-1832' pag. 71-73 (Zorgvlied) en pag. 79 (Weelzicht). 12 GASD, RAZE (Schouwen-Duiveland) inv.nr. 4242 (testa ment Jan Jacobsz. van der Werf, 'hovenier' in Schuddebeurs, en zijn vrouw Adriana Adriaansdr. Goeree van 10 augustus 1776). 13 Den Haan, 'Wie weet of 't waer is. Herberg Schuddebeurs in het Noordgouwse gehucht Schuddebeurs omstreeks 1820', in: Stad en lande. Historische bijdragen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 48 (2011) pag. 8. In het eerste artikel uit de serie voor het buitenplaatsenjaar (nummer 131) werd bij vergissing 'Nieuw-Buytensorge' in plaats van 'Kleyn Buytensorge' vermeld. Het betreft de recentelijk gegeven benaming van het omstreeks 1820 gebouwde tuinhuis van Herberg Schuddebeurs gelegen op het grondperceel van het gewezen Buytensorge. 14 GASD, Archief gemeente Noordgouwe voorl.inv.nr. 56. 18 'Bronnenoverzicht buitenplaatsen en landsteden Noordgouwe' pag.54-55 (Buytensorge/Buitenzorg). 16 GASD, Kadastrale minuutplans Noordgouwe sectie E 'Roosegaart' 1909-1952. 17 Herberg Schuddebeurs was in de jaren dertig van de negentiende eeuw gemerkt met huisnummer 73, het vroegere landhuis van Buytensorge c.a. met huisnum mer 76, Dijkzicht met huisnummer 77 en de tuinmans woning van Zorgvlied met huisnummer 78. 18 GASD, RAZE (Schouwen-Duiveland) inv.nr. 4577 (De Katte 1757), Archief Weeskamer Zierikzee inv.nr. 3123 (Hofsigt 1767), Archief stad en gemeente Zierikzee voorl.inv.nr. 384 (Het Clooster Sion 1776). 19 GASD, RAZE (Schouwen-Duiveland) inv.nr. 4241 (testa ment Baster-Vink van 29 januari 1774). 20 GASD, RAZE (Schouwen-Duiveland) inv.nr. 4577. 21 PD. de Vos, De vroedschap van Zierikzee van de twee de helft der 16de eeuw tot 1795, Middelburg 1931 pag. 698. 22 GASD, RAZE (Schouwen-Duiveland) inv.nr. 4242 (minuutakten notaris Willem Houwer te Zierikzee). 23 Zijn naam wordt vermeld als 'Hendrik Jansz. Bucker' (bevolkingsregister gemeente Noordgouwe 1813-1819 bij huisnummer 62). In de periode 1819-1825 komt tui nier Bukker in het Noordgouwse bevolkingsregister voor als herbergier (gewijzigd huisnr. 62/73). 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 27