gebouw van de herbergier noemt de 'Lijst' (1833) niet als apart verhuurd bouwwerk. De huisnum mers worden hoger naarmate de Donkereweg, westwaarts vanaf het herberggebouw richting Schouwse Dijk wordt gevolgd. Dijkzicht heeft huisnummer 77 en de tuinmanswoning van Zorgvlied draagt het huisnummer 78." Met het huisnummer 76 is een stap oostwaarts gemaakt, waarmee de 'schatters' even van hun route zijn afgeweken. Oostelijk woonhuis van de 'witte huisjes' van Schuddebeurs in 1904 (hier uiterst rechts te zien) (Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Topografisch-historische Atlas BRO 0546) Over het interieur van het landhuis is hoege naamd niets bekend. Maar een vergelijking met de inrichting van de huizen van de buitenverblij ven De Katte, Het Clooster Sion en Hofsigt in de bestaansperiode van Buytensorge biedt hier wel licht enig soelaas, in elk geval zal op Buytensorge met twaalf stoelen en enkele tafels zijn gemeubi leerd. Het aantal van precies twaalf stoelen werd in meerdere tuinhuizen en (kleinere) buitenhuizen van de achttiende en negentiende eeuw aange troffen. Een spiegel voor de schoorsteenboezem in het voornaamste woonvertrek was tamelijk standaard. In eerstgenoemde Noordgouwse land huizen waren ook enig theegoed en glaswerk voor bier en wijn voorhanden. Waarschijnlijk had men op Buytensorge met enkele schilderijen of ingelijste prenten opgesmukt.18 Het tuinmans echtpaar op Buytensorge zal enige eenvoudige meubels, een bedstede en enig 'koksgereed schap' tot zijn beschikking hebben gehad. Een bekend meubelstuk uit Basters boedel is het aan het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen gelegateerde schelpenbuffet. Dit heeft waarschijnlijk geen plaats in een woonver trek in Schuddebeurs gehad. Het testament Baster-vink uit 1774 geeft het wetenschappelijk pronkstuk een plaats in het 'groote voorsalet', waarschijnlijk de huidige salon links van de voor deur, van het herenhuis aan het tegenwoordige Zierikzeese Havenpark. Dit rijkversierde 'boufet gemaakt van hoorens, schulpen en zeegewassen' was toen verder van diverse siervoorwerpen voorzien. Onder andere 'beeldekens' en 'vogel- kens' en een 'perle d'amoure fles' waren op het meubel neergezet.19 Bezitters Van den Broeck In zijn laatste dagen had Job Baster verkozen zijn dierbare Schuddebeurse buitenplaats te verkopen aan de Zierikzeese raad en thesaurier mr. iman van den Broeck. Al in het jaar van de verkoop van Buytensorge, in november 1775, wist Basters opvolger Van den Broeck door aankoop van het oostelijke deel van het onderhavige perceel num mer 271 het buiten aanmerkelijk te vergroten. De verkoopster van het perceel was Maria Boom, echtgenote van oud-burgemeester van Brouwers haven Barend Hocke, van buitenplaats Rusten burg die van Basters moeder was geweest. Het huis op het aangekochte grondperceel heeft Van den Broeck laten slopen, want de veldboeken houden in 1776 op over twee huizen te spreken. Alleen landhuis en schuur van Buytensorge ston den er nog. Misschien betrof vermelde 'affbreek van het huys en schuiertje' van het veilingbiljet van februari van dat jaar, dit pand en niet het land huis c.a. van Buytensorge.20 Eigenaar iman van den Broeck heeft Buytensorge helaas slechts kort kunnen benutten, want hij stierf al in 1778. Van den Broeck werd door een tijdgenoot als 'een goed en verstandig regent' herinnerd.21 Zijn weduwe, Anna Bodt, eerder weduwe van Jacob Mogge Pous, hield het buiten aan. Door het overlijden van de weduwe Van den Broeck-Bodt, in december 1816, erfde haar doch ter Louisa wilhelmina van den Broeck, echtgeno te van het Zierikzeese raadslid mr. Willem Frederik van der Burcht van Lichtenbergh, de lustplaats in Schuddebeurs. De vroedschap van Zierikzee, het standaardwerk over de familiegeschiedenis van de leden van het Zierikzeese stadsbestuur, stelt Louisa wilhelmina als een opmerkelijke persoon lijkheid voor. Enerzijds door haar binnen de toen- 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 25